Dokument archiwalny
UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

 

 

Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające na podstawie przepisów dotychczasowych stowarzyszenia zwykłe obowiązane są dokonać wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

 

 

 

Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe uzyskuje ułomną osobowość prawną co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu przesłanek ustawowych może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć trzy osoby, które w tym celu składają organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:

 

protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

 

o powołaniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wskazaniem adresu jego siedziby,

o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia,

o wyborze przedstawiciela albo zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej - z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków powołanych organów zgodnie z regulaminem,

 

regulamin działalności stowarzyszenia,

lista członków założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

 

    W sytuacji gdy stowarzyszenie zwykłe chce otrzymać zaświadczenie o dokonanym wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych składa wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (17 zł OPŁATA SKARBOWA - NUMER KONTA – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000)

 

 

 

 

Nowa ewidencja będzie zawierała następujące dane:

 

Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów do ewidencji

Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

 

Organizacje obecne w dotychczasowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych na terenie Miasta Krakowa oraz noworejestrowane stowarzyszenia proszone są o wypełnienie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (do pobrania poniżej) i dostarczenie go do pod adres:

 

 

Urząd Miasta Krakowa

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

os. Centrum C 10

31 – 931 Kraków

 

 

 

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych: [.DOC]

 

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Miejski Ośrodkek Wspierania Inicjatyw Społecznych: Anna Kiedik (tel. 12 616 78 11, e-mail: anna.kiedik@um.krakow.pl) oraz Dominika Nowakowska-Grela (tel. 12 616 78 12, e-mail: Dominika.Nowakowska-Grela@um.krakow.pl).


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KAMILA NOWAK
Data wytworzenia:
2016-05-20
Data publikacji:
2016-05-20
Data aktualizacji:
2017-05-29