Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2011-09-02)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 18.08.2011 r. do 07.09.2011 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Fabrycznej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 151/36 o pow. 0,0016 ha, obręb 17 jednostka ewidencyjna Śródmieście, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stomil",
- przeznaczonej do oddania w użytkowanie na okres 25 lat na udziale 4/1000 części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 218/10 obręb 8 jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ulicy Wita Stwosza w Krakowie.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 347/2 o pow. 0,2554 ha obręb 15 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00389626/9 położonej przy ul. Płaszowskiej 42 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „SASKA" z siedzibą w Krakowie przy ul. Stróża Rybna 20/16 oraz osób fizycznych, którzy są jej współużytkownikami wieczystymi
- obejmujący udziały przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spasowskiego, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 13/1 obr. 119 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej - na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 i 15 usytuowanych w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie - na podstawie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty (z późn. zm.), zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1817/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

od 19.08.2011 r. do 08.09.2011 r.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1826/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. części działki nr 127/4 obr. 3-Nowa Huta, os. Zesławice, na cele: ogródki działkowe (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,
2. część działki nr 155/5 obr. 1-Nowa Huta, ul. Powstańców, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 63/4 obr. 47-Nowa Huta, ul. Bardosa, na cel: zieleń (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. części działki nr 256 obr. 3-Nowa Huta, os. Zesławice, na cele: ogródki działkowe (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 4 pozycje na wykazie,
5. część działki nr 64/35 obr. 43 Nowa Huta na cel: prowadzenie działalności niezarobkowej kulturalno-oświatowej zgodnej ze statutem Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego, na czas nieoznaczony, na rzecz Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Krakowie ul. Powiatowa 22, 1 pozycja na wykazie,
6. działki nr 315/24, 315/25, 315/31, 315/36, 315/37, 315/43, 315/44, 315/50, 315/52, 315/54, 315/63, 315/68, 315/71, 315/72 obr. 42-Krowodrza na cel garaż oraz udział w wysokości 14/63 w działce nr 315/9 obr. 42-Krowodrza na cel droga dojazdowa, na czas nieoznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 14 pozycji na wykazie,
7. część działki nr 186/5 obr. 34-Podgórze, ul. Grota - Roweckiego, na cele: zaplecze budowy i rusztowania - na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 187 obr. 34-Podgórze) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 194 obr. 23-Śródmieście, ul. Celarowska, na cele: rusztowanie i zaplecze budowy - na czas oznaczony 1,5 miesiąca oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego) - na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 22.08.2011 r. do 11.09.2011 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1832/2011 i nr 1837/2011 z dnia 18.08.2011r.
- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1836/2011 z dnia 18.08.2011r.

od 24.08.2011 r. do 13.09.2011 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1846/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r.,
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 561/70 obr. 4-Śródmieście, ul. Kantora, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy do 1000 m2 włącznie), na rzecz osób wymienionych na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 153/2 obr. 50-Nowa Huta, os. Zgody, na cele: remont/przebudowa istniejącej altany śmietnikowej oraz użytkowanie na cel: altana śmietnikowa; zieleń i dojście, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 79/47 na cele: garaż, zieleń, droga dojazdowa/dojście/plac manewrowy/; część działki nr 79/46 na cele: usługi, zieleń, droga dojazdowa/dojście/plac manewrowy; część działki nr 285/38 na cele: usługi, zieleń, droga dojazdowa/dojście/plac manewrowy; część działki nr 285/41 na cele: zieleń, droga dojazdowa/dojście/plac manewrowy oraz część działki nr 285/44 na cel: droga dojazdowa/dojście/plac manewrowy; położone w obrębie 2 - Nowa Huta w os. Piastów, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 25.08.2011 r. do 14.09.2011 r.
- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 72/155 położonej przy ul. Aleksandry 9 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów" oraz osób fizycznych.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 1853/2011 i nr 1845/2011 z dnia 22.08.2011r.

od 29.08.2011 r. do 18.09.2011 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr: 76/12 o powierzchni 0,0024 ha, położona w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta w rejonie ul. Makuszyńskiego przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

od 30.08.2011 r. do 19.09.2011 r.
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przeznaczonymi do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1900/2011 z dnia 26.08.2011r.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem z zastosowaniem 5% bonifikaty, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1896/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1892/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. części działki nr 396/46 w obr.44-Krowodrza, ul. Siemaszki, na cele: rusztowanie (zaplecze budowy) na czas oznaczony 2 miesięcy oraz warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 399/2 obr. 44 Krowodrza) na czas nieoznaczony, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działek nr 5/11 i nr 5/32 w obr. 8-Nowa Huta, ul. Łopackiego, na cel: tymczasowa droga dojazdowa, na okres 1 roku, na rzecz Activ Investment sp. z o.o, 1 pozycja na wykazie.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od 26.08.2011 r. do 15.09.2011 r.
- dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Tynieckiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 24/6, 24/10, 24/12 o całkowitej powierzchni 0,09 ha, obręb 7, jednostka ewidencyjna Podgórze przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
- dotyczący części (o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5134 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
- dotyczący części (o powierzchni 0,0929 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Łowińskiego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 162/4, o całkowitej powierzchni 0,3664 ha, obręb 44, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2011-09-01
Data publikacji:
2011-09-01
Data aktualizacji:
2011-09-01