Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonego postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.RJ.7627-92/10

                                                                                            OBWIESZCZENIE

Dotyczy: prowadzonego na wniosek spółki Kapelanka Sp. z o.o. ul. Szewska 74, 50-121 Wrocław, działającej przez pełnomocników P. Ewę Potrawkę, P. Marcina Wijowskiego IMB Asymetria Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Biskupia 1 w Krakowie, postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo - usługowego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 222/107, 222/108, 226/10, 226/11, 226/8 obr. 9 Podgórze, przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie,

Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.),
zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny w związku, z czym zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa ) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 504 (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 - 15.30).
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Prowadzący sprawę: inspektor Renata Jaglarz , telefon kontaktowy 616-87-85

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 1 marca 2011 r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2011-03-01
Data publikacji:
2011-03-01
Data aktualizacji:
2011-03-01