Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: Projekty edukacyjno-aktywizacyjne skierowane do młodych krakowian „Młodzi w akcji”.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Tytuł zadania publicznego: Projekty edukacyjno-aktywizacyjne skierowane do młodych krakowian „Młodzi w akcji”.

 

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2018 – środki w wys. 50 000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: od 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Miejsce realizacji zadania: miasto Kraków.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert na lata 2017-2018 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na realizację działań edukacyjno- aktywizujących, kierowanych do młodzieży w wieku od 13 do 20 lat w celu umożliwienia uczestnikom samodzielnej realizacji przygotowanego projektu.

 

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację młodzieży w wieku od 13 do 20 lat (min. 50 osób)
 2. Promocję i organizację zadania publicznego „Młodzi w akcji”, a w szczególności: promocję wizualną marki „Młodzi w akcji”, popularyzowanie realizacji projektów społecznych przez młodzież, propagowanie aktywności społecznej i zaangażowanie w życie miasta i społeczności lokalnej;
 3. Udostępnianie zaplecza lokalowego na przygotowanie i realizację projektów 5 dni w tygodniu przynajmniej 3 godziny dziennie.
 4. Zapewnienie merytorycznej pomocy uczestnikom zadania, podczas przygotowania i realizacji projektu społecznego;
 5. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,
 • rzutnik i ekran,
 • drukarkę.
 1. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 1 kurs z zakresu przygotowania i realizacji projektu społecznego, wyjaśniający:
 • zasady tworzenia diagnozy problemu i celów projektu,
 • zasady przeprowadzenia analizy SWOT,
 • zasady tworzenia budżetu oraz harmonogramu realizacji projektu,
 • zasady określania efektów i rezultatów projektu,
 • zasady wypełniania wniosku projektowego,
 • zasady tworzenia sprawozdania projektu.

 

Pozostałe warunki:

 1. Oferent opracuje Regulamin naboru uczestników oraz zasady obowiązujące uczestników w ramach realizacji zadania.

 

Projekty realizowane przez młodzież w ramach zadania będą dotyczyć następujących obszarów:

 • działania na rzecz środowiska lokalnego,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub potrzebujących,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia,
 • działania proekologiczne i troska o zwierzęta,
 • promocja wiedzy historycznej i postaw obywatelskich,
 • promocja sztuki i działań artystycznych,
 • promocja przedsiębiorczości.
 1. Oferent opracuje wzór karty projektu realizowanego w ramach zadania publicznego „Młodzi w akcji”
 2. Oferent zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji projektów realizowanych przez młodzież w ramach zadania „Młodzi w akcji” do 5 lat po zakończeniu projektu oraz okazania jej Zlecającemu.
 3. Oferent zapewni, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany młodzieży co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 4. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 15% na doposażenie zgodne z wymogami konkursu – w kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku 2018 r.
 5. Biuro MOWIS zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego.
 6. Zlecający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli Oferent w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie dostarczy tytułu prawnego (na okres realizacji zadania) do lokalu wskazanego w ofercie. W ww. sytuacji Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dofinansowanie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.
 2. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 8% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 3. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oferenta wynosi 2%. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu osobowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 5. W przypadku zlecenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 6. Beneficjentami realizowanego zdania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 7. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatna pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Biuro MOWIS dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 11. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem do 30 dni po zawarciu umowy.
 12. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Biurem MOWIS w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 13. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 14. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 11.
 15. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 16. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 17. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 września 2018 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Biura MOWIS, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków, pok. 1 lub 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Biura MOWIS do dnia 13 września 2018 r. do godz. 12.00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Biura MOWIS, os. Centrum C 10, pok. nr 1 lub 3 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Biura MOWIS do dnia 13 września 2018 r. do godz. 12.00).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszenie konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

4) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

5) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

6) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

7) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

8) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu finansowego oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowym,

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) określonego w ogłoszeniu konkursowym.

 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m.in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego (w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy),

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona. Dotacja zostanie przyznana przynajmniej jednej ofercie, która otrzyma co najmniej 20 pkt podczas oceny merytorycznej – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania w tym konkursie.
 2. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu www.nawikus.krakow.pl.

 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 1. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 1. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 1. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 1. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.
 1. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 1. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox(w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 1. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 1. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Biurze MOWIS, os. Centrum C 10:

 • w pok. nr 1 i 3 lub pod numerem telefonu 12/616-7806 7819, 7807 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pok. nr 101 i 108 (po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu) lub pod numerem telefonu 12/616-7823, 7818 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie: „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - na realizację zadania pn. „Projekty edukacyjno-aktywizacyjne skierowane do młodych krakowian „Młodzi w akcji”.

 

 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1257 z późn. zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Biura MOWIS, os. Centrum C 10, pok. nr 1 lub 3 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mlodziez@um.krakow.pl.
 3. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

WAŻNE DOKUMENTY:

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 21/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2018 r.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjętego uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Biurze MOWIS, os. Centrum C 10.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
BOŻENA OPACH
Data wytworzenia:
2018-08-23
Data publikacji:
2018-08-23
Data aktualizacji:
2018-08-23