Dokument archiwalny
termin przetargu: 18.09.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

 

1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej nr działki 255, o powierzchni 0,0498 ha, objętej KW KR1P/00221529/4, położonej w obrębie NH-21 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jeziorko, zabudowanej budynkiem gospodarczym.

 

Cena wywoławcza wynosi: 48 000,00 zł

Wadium wynosi: 5 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza” zatwierdzonego uchwałą Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r., zgodnie z którym znajduje się w Terenach Zabudowy Usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U.2 z podstawowym przeznaczeniem terenu na obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza, rzemiosła z zakresu kamieniarstwa z zapleczem magazynowym – związanych z obsługą cmentarza. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie płaskim. Ogrodzona jest wraz z działką nr 256 ogrodzeniem drewnianym z furtką od strony ul. Jeziorko. Granice między działkami nr 255 i 256 nie są widoczne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Jeziorko, jednakże nie ma urządzonego zjazdu z ulicy.

Teren nieruchomości jest nieuporządkowany, porośnięty dużymi drzewami liściastymi, krzewami i samosiejkami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Przedmiotowa nieruchomość od północy graniczy z urządzonym placem zabaw dla dzieci. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się piętrowy murowany budynek gospodarczy (parter wykonany jest z pustaków, a piętro z cegły). Przez południową część przedmiotowej nieruchomości biegnie sieć gazowa, nieruchomość położona jest w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodnej i telekomunikacyjnej. Przyłączenie obiektu do sieci uzbrojenia technicznego możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz cmentarz. W dziale III KW KR1P/00221529/4 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności wpisanej na rzecz Gminy Kraków - wobec nie ujawnienia postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie z dnia 15-03-2010 r., Sygn akt I Ns 783/09 Wpis ten dotyczy działki nr 257 nie będącej przedmiotem sprzedaży. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

 

 

mapa ewidencyjna

 

mapa orto - foto

 

mapa z uzbrojeniem

 

link do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26660

 

 

 

2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 182/3 o powierzchni 0,1509 ha, położonej w obrębie NH-36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego, objętej KW KR1P/00212609/3.

 

Cena wywoławcza wynosi: 150 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 20 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.7 Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Nieruchomość jest niezabudowana. We wschodniej części porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć teletechniczna oraz sieć gazowa. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Gen. Karaszewicza – Tokarzewskiego. Obsługa komunikacyjna istniejącego zagospodarowania nieruchomości możliwa będzie poprzez zaprojektowany zjazd od ul. Karaszewicza – Tokarzewskiego prowadzący bezpośrednio na teren działki. Warunki w zakresie infrastruktury i obsługi technicznej dla ewentualnego planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na działce nr 182/3 określone zostaną na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę, w oparciu o zaproponowany przez właściciela działki sposób obsługi komunikacyjnej.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny użytkowane rolniczo oraz przystanek komunikacji miejskiej. W dziale III KW KR1P/00212609/3 wpisane są:

 

- ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności Gminy Miejskiej Kraków, wobec nieujawnienia treści postanowień Sądu

Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie o stwierdzeniu zasiedzenia działek nr

245 i 182/1, które nie są przedmiotem sprzedaży,

- służebności przejazdu i przechodu po terenie działek nr 283/3, 239/1, 239/2, 243, które nie są przedmiotem sprzedaży

 

Dział IV tej księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

 

 

mapa ewidencyjna

 

mapa orto - foto

 

mapa z uzbrojeniem

 

link do ustaleń miescowego planu zagospodarowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=82697

 

 

3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Kraków ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0990 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, składającej się z działek oznaczonych nr 476 o powierzchni 0,0778 ha, 477 o powierzchni 0,0212 ha, objętych KW KR1P/00314429/2, położonej w obrębie NH - 46, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Powiatowej.

 

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wynosi: 73 000,00 zł

Wadium wynosi: 8 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 56, w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1073 z póź. zm.) w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina Miejska Kraków nie występowała z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Nieruchomość jest niezabudowana. Porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ul. Powiatowej, w bliskim sąsiedztwie trasy S-7. Obsługa komunikacyjna nieruchomości do istniejącego zagospodarowania może być realizowania od ul. Powiatowej poprzez drogę wewnętrzną na działkach nr 482/4 i 481. Warunki w zakresie infrastruktury i obsługi komunikacyjnej dla ewentualnego planowanego na nieruchomości zamierzenia inwestycyjnego określone zostaną na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o zaproponowany przez inwestora sposób obsługi komunikacyjnej. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę nr 477 przebiega sieć gazowa. W północno – zachodnim narożniku działki nr 476 posadowiony jest słup elektroenergetyczny z oświetleniem ulicznym. Gmina Miejska Kraków nie ma możliwości rozporządzania – ani w sensie ekonomicznym ani prawnym posadowionymi na działkach budowlami (w postaci sieci gazowej oraz słupa energetycznego). Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek nr 476 i 477 w stawce 3% wynosi łącznie 2 559,06 zł. Opłata roczna nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 – z póź. zm.) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Działy III i IV KW KR1P/00314429/2 wolne są od wpisów.

 

 

 

mapa ewidencyjna

 

mapa orto - foto

 

mapa z uzbrojeniem

 

 

 

4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonego Nr U-101 o powierzchni użytkowej 80,24 m2, położonego w budynku w os. Na Wzgórzach Nr 38 w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 września 2101 r. udziału wynoszącego 73/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 278 o powierzchni 0,0373 ha, objętej KW KR1P/00086516/1, położonej w obrębie NH-10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 169 000,00 zł, w tym:

Cena lokalu użytkowego wynosi: 152 336,00

Cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 16 664,00

Wadium wynosi: 17 000,00 zł

 

Na wyżej wymienionej nieruchomości usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy Nr 38, w którym wyodrębniono lokale mieszkalne i użytkowe, spełniające kryteria samodzielności lokali określone w ustawie o własności lokali. Lokal użytkowy oznaczony nr U101 położony jest w czterokondygnacyjnym podpiwniczonym budynku wielomieszkaniowym wzniesionym w latach 60-tych XX w. w technologii wielkopłytowej. Lokal stanowi pustostan. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na poziomie piwnic budynku. Wejście do lokalu jest oddzielne i znajduje się z boku budynku, dojście odbywa się z poziomu terenu pochylnią betonową.

Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych o powierzchniach 36,84 m2, 26,87 m2 i 14,05 m2 oraz łazienki o powierzchni 2,48 m2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 80,24 m2. Lokal posiada betonową posadzkę, która jest spękana i wymaga naprawienia. Ściany i sufit malowane są farbą emulsyjną, wymagają oczyszczenia i odmalowania. Drzwi wejściowe są stalowe, dwuskrzydłowe, przeszklone, okratowane. Lokal posiada małe drewniane okratowane okna usytuowane wysoko. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetlania i zasilania (brak osprzętu elektrycznego), wodną, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Przez lokal przebiegają rury co. Nabywca lokalu zobowiązany będzie do jego udostępnienia odpowiednim służbom w celu konserwacji sieci lub usunięcia awarii. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Morwowej. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00086516/1 wolne są od wpisów.

Ze sprzedażą lokalu użytkowego wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej w przypadku sprzedaży lokali użytkowych wynoszą 3 %, ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 – z póź. zm.) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 28.08.2018 i 5.09.2018 r. w godz. 14.30 -15.00.

 

 

mapa ewidencyjna

 

rzut lokalu

 

 

 

 

 

5. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 287/1 o powierzchni 0,0292 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00004900/2, zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98.

 

Cena wywoławcza wynosi: 237 000,00 zł

Wadium wynosi: 24 000,00 zł

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa opisana wyżej nieruchomość położona jest w terenach przemysłu i usług PU.

Nieruchomość w części zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 374,02 m2. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 256,22 m2 oraz 4 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 117,80 m2.

Wszystkie lokale pozostają w dyspozycji współwłaścicieli nieruchomości. Pozostała część nieruchomości stanowi podwórko. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Mogilskiej. Położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa biurowa oraz przemysłowa (Firma farmaceutyczna TEVA). Dział III księgi wieczystej jest wolny od wpisów. W dziale IV KW KR1P/00004900/2 wpisane są hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nadzwyczajnego podatku od wzbogacenia wojennego i odsetek za zwłokę oraz z tytułu wykonanego remontu budynku.

 

 

 

mapa ewidencyjna

 

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 18 września 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 -- godz.12.00

poz. 5 – godz. 12.30

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

13 września 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 13 września 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do 15 000 zł).

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 1 oraz udziału w nieruchomości opisanego w poz. 5 a także sprzedaż lokalu użytkowego opisanego w poz. 4, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2017 r, poz. 1221 – z póź. zm.). Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w poz. 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

Cena nabycia nieruchomości opisanych w poz, 1, 3, 5 a także cena nabycia nieruchomości opisanej w poz. 2 wraz z należnym podatkiem VAT, a także cena lokalu użytkowego opisanego w poz. 4 wraz z pierwszą opłatą z tytułu oddania udziału w nieruchomości w użytkowanie wieczyste, z należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808, 9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=30626

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz, 1496) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-08-09
Data publikacji:
2018-08-17
Data aktualizacji:
2018-09-11