Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rejonie ul. Brązowniczej w Krakowie

WS-04.6220.63.2017.LP                                                                                                Kraków, dnia 25 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm. -cyt. dalej jako „UUOŚ”, w związku art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

W dniu 25.05.2017 r. na wniosek spółki Sobiesław Zasada S.A., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na terenach objętych formami ochrony przyrody w ramach inwestycji p.n.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na obszarze otuliny parku krajobrazowego przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr: 211/22, 211/62, 211/61, 206/11, 205/5, 204/5, 203/5, 202/5, 201/11, 201/9, 211/60, 211/13, 206/9 obr. 5 Krowodrza, w rejonie ul. Brązowniczej w Krakowie".

 

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30 w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502, gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 w ww. godzinach lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku ww. postępowania. Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 25 lipca 2018 r.

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane,

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-07-25
Data publikacji:
2018-07-25
Data aktualizacji:
2018-07-25