Profilaktyka uzależnień


 

 1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015


  Załącznik do Uchwały Nr V/63/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (zwany dalej Gminnym Programem) określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokument zawiera kontynuację szeregu działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w tych ustawach, jak i z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym:

  • Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjętym uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku;
  • Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 roku;
  • Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 roku;
  • Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007-2013, przyjętą Uchwałą Nr V/51/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 roku;
  • Strategią Rozwoju Krakowa, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku:

            Cel strategiczny I – Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu

            Cel operacyjny I-3: Poprawienie poczucia bezpieczeństwa publicznego (jako program wspierający);

            Cel operacyjny I-5: Zapewnienie mieszkańcom właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego (jako program podstawowy);

            Cel operacyjny I-7: Tworzenie warunków udziału w rozwoju społeczności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem (jako program wspierający).

   


 2. WYNIKI LOKALNYCH BADAŃ Z LAT 1999 - 2015