Mieszkalnictwo

 

Informacja dotyczaca ogólnopolskiej infolinii w sprawie programu "Mieszkanie Plus"

 

KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW

 

 

 Polityka mieszkaniowa

 Procedury obowiązujące w Wydziale Mieszkalnictwa

 Sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Polityka czynszowa oraz warunki obniżania czynszu

Zasoby

Inwestycje i remonty

Zakup lokali mieszkalnych

Pustostany 

Zamiana lokali mieszkalnych

 

Pomoc mieszkaniowa

 1. Zadania Gminy w zakresie wynajmu lokali zamiennych i socjalnych
 2. Prywrócenie najmu lokalu mieszkalnego będącego w zasobie Gminy Miejskiej Kraków
 3. Kryteria niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i dochodowych, które należy spełniać, by ubiegać się o pomoc mieszkaniową Gminy
 4. Wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego wybudowanych przy udziale finansowym Miasta Krakowa
 5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotycząca użyczania lokali mieszkalnych i użytkowych na placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 6. Pomoc mieszkaniowa dla repatriantów
 7. Dodatek mieszkaniowy
 8. Zasiłek celowy, przyznawany przez MOPS
 9. Program Pomocy Lokatorom.
 10. Listy mieszkaniowe:

 Zmiana

  • Zarządzenie Nr 817/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu
  • Zarządzenie Nr 2256/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2015 r. sprawie zmiany zarządzenia Nr 472/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2014 z tytułu warunków niemieszkalnych, nadmiernego zaludnienia, utraty tytułu prawnego wskutek upływu trzyletniego terminu wypowiedzenia umowy najmu, utraty tytułu prawnego wskutek upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu z uwagi na zwłokę z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, zamiany z urzędu na lokal o większej powierzchni, zamiany z urzędu na inny lokal ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz pierwszeństwa zawarcia umowy najmu

  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

Współdziałanie z innymi podmiotami

Wspólnoty mieszkaniowe

Współpraca z zarządcami budynków stanowiących w częściach ułamkowych współwłasność Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa oraz osób fizycznych, pozostających poza zarządem gminnym.

Budynki prywatne

Lustro czynszowe

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Projekt unijny SUITE

Integracja społeczna i miejska poprzez budownictwo mieszkaniowe.

W projekcie wykorzystano doświadczenia i dobre praktyki uczestników projektu w zakresie integracji społecznej poprzez mieszkalnictwo.

W efekcie realizacji projektu SUITE powstał LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA MIASTA KRAKOWA.

 

 Link do strony projektu Suite w ramach programu URBACT II

 Link do oficjalnej strony programu URBACT w Europie

 Polska strona projektów URBACT

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych


Do głównych zadań Zarządu Budynków Komunalnych należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.

 

 

Najczęściej Zadawane Pytania