Skargi i wnioski


Zadania z zakresu skarg i wniosków realizowane są w Urzędzie Miasta Krakowa przez wyodrębnioną instytucjonalnie komórkę organizacyjną jaką jest Referat Skarg i Wniosków Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.


Do zakresu działania Referatu Skarg i Wniosków Biura Kontroli Wewnętrznej UMK należy:

1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku,
a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje,
2. Przyjmowanie skarg, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości (w tym zachowań pracowników) we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz przyjmowanie wniosków i petycji,
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
4. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z analiz i ocen, dotyczących rozpatrzonych skarg i wniosków.


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji reguluje Zarządzenie Nr 863/2015 Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności i miejskich jednostek organizacyjnych z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Osoby zainteresowane złożeniem skargi, wniosku lub petycji przyjmowane są w następujący sposób:

1. Realizując wynikający z art. 253 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek w zakresie przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków wyznacza się Zastępców Prezydenta, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika, którzy przyjmują interesantów w zakresie skarg, wniosków lub petycji w sprawach dotyczących wykonywanego przez nich zakresu nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków, określonego odrębnym zarządzeniem Prezydenta. Dyrektor Magistratu przyjmuje również interesantów w zakresie skarg, wniosków lub petycji w sprawach dotyczących wykonywanego bezpośrednio przez Prezydenta zakresu nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków, określonego odrębnym zarządzeniem Prezydenta.
Zastępcy Prezydenta, Dyrektor Magistratu, Sekretarz oraz Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków lub petycji w terminach dostosowanych do potrzeb ludności od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, przy czym we wtorki dodatkowo w godzinach od 15.00 do 16.30 - po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania w odpowiednim sekretariacie.
2. Dyrektorzy wydziałów oraz kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi, przyjmują osoby zainteresowane w sprawach skarg, wniosków lub petycji w zakresie swoich kompetencji.
Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków lub petycji w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 15.30.
3. Kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub wyznaczeni przez nich zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków lub petycji raz w tygodniu w godzinach przez siebie wyznaczonych, co najmniej półtorej godziny tygodniowo.
4. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00.
6. Pracownicy Referatu Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewnętrznej przyjmują osoby zainteresowane w sprawach skarg, wniosków lub petycji w godzinach pracy Magistratu.

 
ZGŁASZANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2014 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartal 2014 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2014 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2014 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2014 r.

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2013 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2013 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2013 r.

3. Sprawozdanie za III kwartal 2013 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2013 r. 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2012 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2012 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2012 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2012 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2012 r.

 

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków  w 2011 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2011 r. 

2. Sprawozdanie za II kwartał 2011 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2011 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2011 r.

 

Oceny i analizy skarg i wniosków w 2010 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2010 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2010 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2010 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2010 r.
Oceny i analizy skarg i wniosków w 2009 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2009 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2009 r.
3. Sprawozdanie za III kwartał 2009 r.
4. Sprawozdanie za IV kwartał 2009 r.