Skargi i wnioski


Zadania z zakresu skarg i wniosków realizowane są w Urzędzie Miasta Krakowa przez wyodrębnioną instytucjonalnie komórkę organizacyjną jaką jest Referat Skarg i Wniosków Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.


Do zakresu działania Referatu Skarg i Wniosków Biura Kontroli Wewnętrznej UMK należy:

1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie projektów zawiadomień o sposobie załatwienia skargi lub wniosku,
a także przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje,
2. Przyjmowanie skarg, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości (w tym zachowań pracowników) we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz przyjmowanie wniosków i petycji,
3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
4. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z analiz i ocen, dotyczących rozpatrzonych skarg i wniosków.


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji reguluje Zarządzenie Nr 863/2015 Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności i miejskich jednostek organizacyjnych z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Osoby zainteresowane złożeniem skargi, wniosku lub petycji przyjmowane są w następujący sposób:

1. Realizując wynikający z art. 253 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązek w zakresie przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków wyznacza się Zastępców Prezydenta, Pełnomocnika Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika, którzy przyjmują interesantów w zakresie skarg, wniosków lub petycji w sprawach dotyczących wykonywanego przez nich zakresu nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków, określonego odrębnym zarządzeniem Prezydenta. Dyrektor Magistratu przyjmuje również interesantów w zakresie skarg, wniosków lub petycji w sprawach dotyczących wykonywanego bezpośrednio przez Prezydenta zakresu nadzoru nad zadaniami Gminy Miejskiej Kraków, określonego odrębnym zarządzeniem Prezydenta.
Zastępcy Prezydenta, Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Dyrektor Magistratu, Sekretarz oraz Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków lub petycji w terminach dostosowanych do potrzeb ludności od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa, przy czym we wtorki dodatkowo w godzinach od 15.00 do 16.30 - po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania w odpowiednim sekretariacie.
2. Dyrektorzy wydziałów oraz kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi, przyjmują osoby zainteresowane w sprawach skarg, wniosków lub petycji w zakresie swoich kompetencji.
Dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków lub petycji w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 15.30.
3. Kierujący miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub wyznaczeni przez nich zastępcy przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków lub petycji raz w tygodniu w godzinach przez siebie wyznaczonych, co najmniej półtorej godziny tygodniowo.
4. Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00.
6. Pracownicy Referatu Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli Wewnętrznej przyjmują osoby zainteresowane w sprawach skarg, wniosków lub petycji w godzinach pracy Magistratu.

 
ZGŁASZANIE SKARG I WNIOSKÓW

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2015 roku: 

1. Sprawozdanie za I kwartal 2015 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2015 r.

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2014 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartal 2014 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2014 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2014 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2014 r.

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2013 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2013 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2013 r.

3. Sprawozdanie za III kwartal 2013 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2013 r. 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2012 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2012 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2012 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2012 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2012 r.

 

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków  w 2011 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2011 r. 

2. Sprawozdanie za II kwartał 2011 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2011 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2011 r.

 

Oceny i analizy skarg i wniosków w 2010 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2010 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2010 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2010 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2010 r.
Oceny i analizy skarg i wniosków w 2009 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2009 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2009 r.
3. Sprawozdanie za III kwartał 2009 r.
4. Sprawozdanie za IV kwartał 2009 r.