Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Urbanistyczna 1
Symbol: BP-02
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8553
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Jolanta Czyż

Zakres działania:1) Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2) Prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3) Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.
4) Organizacja i realizacja procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych.
5) Koordynowanie wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych opracowań do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6) Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w zespole celem dokonania odbiór dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.
7) Przygotowywanie opinii dla innych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie sporządzanych planów miejscowych.
8) Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych.Wstecz