Kancelaria Rady Miasta Krakowa

Referat Legislacyjny
Symbol: BR-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1590
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grażyna Nagy

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Legislacyjnego (BR-03) należy:
1) udzielanie radnym Miasta Krakowa wyjaśnień w stosowaniu przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego;
2) świadczenie radnym pomocy przy redagowaniu projektów uchwał na podstawie przedłożonych przez nich tez. Korekta projektów uchwał opracowanych przez komisje, grupy radnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa;
3) wykonywanie czynności techniczno-ewidencyjnych związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych oraz zadań z zakresu publikacji oświadczeń
w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) organizowanie i obsługa spotkań Przewodniczącego lub w jego imieniu Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krakowa w ramach przyjmowania skarg i interwencji;
5) wykonywanie czynności technicznych związanych z opracowaniem harmonogramu dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krakowa oraz udzielanie mieszkańcom informacji w tym zakresie;
6) opracowywanie oraz nadawanie stosownego biegu korespondencji Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w zakresie spraw i interwencji kierowanych przez mieszkańców
i instytucje do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa;
7) bieżące śledzenie aktów prawnych, zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących samorządu gminnego;
8) koordynacja, kontrola i przygotowywanie odpowiedzi na polecenia wykonania zadania.
9) prowadzenie rejestru interpelacji wpływających do Kancelarii, udzielanie we współpracy
z właściwym merytorycznie referatem Kancelarii odpowiedzi na nie;
10) opracowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Prezydenta Miasta Krakowa oraz sporządzanie informacji o ich wykonaniu;
11) opracowywanie kart usług/procedur zewnętrznych oraz opracowywanie instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych Kancelarii;
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej złożonych wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub prawa przez podjęte uchwały oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych skarg na uchwały Rady Miasta Krakowa oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Radców Prawnych;
14) wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: RISS, SWPU;
15) obsługa spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z Przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic.


Wstecz