Kancelaria Rady Miasta Krakowa

Referat Obsługi Sesji i Komisji RMK
Symbol: BR-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1400
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Kucharyk

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK (BR-01) należy:
1) Obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa sesji Rady poprzez:
a) przygotowanie sesji - przyjmowanie, ewidencjonowanie, kompletowanie, przekazywanie radnym i osobom zaproszonym na sesje materiałów oraz projektów uchwał,
b) sporządzanie projektu: porządku obrad i podsumowań sesji,
c) obsługa organizacyjna posiedzeń zapewniająca sprawny przebiegu obrad,
d) obsługa elektronicznego systemu prowadzenia sesji, w tym przeprowadzania głosowań,
e) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa
w zakresie przygotowania tekstów uchwał Rady Miasta Krakowa wraz
z załącznikami uwzględniającymi zgłoszone autopoprawki i przegłosowane poprawki oraz sporządzanie tekstów uchwał i rezolucji,
f) prowadzenie rejestru uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa;
g) współpraca z właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa w zakresie załatwiania interpelacji międzysesyjnych;
h) przygotowywanie projektów tez i informacji międzysesyjnych,
i) przesyłanie uchwał i rezolucji Rady Miasta Krakowa do organów nadzoru oraz innych właściwych podmiotów,
j) ewidencjonowanie oraz aktualizacja składów osobowych Klubów Radnych;
2) Organizacyjna i kancelaryjno-biurowa obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa poprzez:
a) przygotowanie posiedzeń - przyjmowanie, kompletowanie, przekazywanie członkom komisji materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń komisji,
b) obsługa organizacyjna i protokołowanie posiedzeń komisji,
c) sporządzanie projektów opinii, wniosków i uchwał komisji będących przedmiotem posiedzeń,
d) sporządzanie na podstawie propozycji przewodniczących komisji korespondencji oraz nadawanie jej stosownego biegu,
e) prowadzenie rejestru opinii i wniosków komisji. Przekazywanie opinii i wniosków komisji Rady Miasta Krakowa Prezydentowi Miasta Krakowa. Przygotowywanie projektu harmonogramów posiedzeń komisji,
f) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Miasta Krakowa,
g) obsługa zadań wykonywanych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa oraz prowadzenie dokumentacji pracy tych zespołów,
h) wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: Legislacja, Sesja, Diety, RISS.


Wstecz