Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

Stanowiska Ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Symbol: SI-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Starszy Inspektor: Sylwia Sekuła
Telefon:12-616-1738

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowisk ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (SI-04) należy:
1) Prowadzenie rejestru zadań strategicznych, programowych oraz zadań inwestycyjnych Dzielnic w Systemie PLZ oraz STRADOM oraz zapewnienie ich spójności z Wieloletnią Prognozą Finansową, Strategią Rozwoju Krakowa oraz Dziedzinami zarządzania.
2) Prowadzenie nadzoru na rejestrami programów i projektów strategicznych Gminy Miejskiej Kraków w Systemie STRADOM.
3) Prowadzenie rejestru przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Kraków w STRADOM i zapewnienie jej spójności z systemem BeSTia.
4) Weryfikacja spójności wniosków o zmianę w WPF w zakresie wniosków bieżących i inwestycyjnych w tym koordynacja przygotowania projektów zmian w WPF z wykorzystaniem Systemu STRADOM. Zapewnienie aktualności i dostępności zestawień i załączników do Uchwały w Systemie STRADOM.
5) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu zmian w budżecie w zakresie zdań inwestycyjnych, z wykorzystaniem Systemu STRADOM.
6) Koordynacja rozwoju Systemu STRADOM oraz jego integracji z systemami finansowo ? księgowymi miejskich jednostek organizacyjnych.
7) Administrowanie słownikami w STRADOM wykorzystywanymi w planowaniu i monitorowaniu zadań inwestycyjnych (w tym słownikami: źródeł finansowania, współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, faz procesu inwestycyjnego, lokalizacji inwestycji, kategorii produktów, wskaźników zadaniowych, etc.).
8) Współpraca z koordynatorami dziedzin i programów strategicznych w zakresie zapewnienia w STRADOM jakości danych dotyczących zarządzania strategicznego oraz realizacji Strategii Rozwoju Krakowa ?Tu chcę żyć. Kraków 2030?, w tym w szczególności danych finansowych i niefinansowych (kamienie milowe, mierniki i wskaźniki zadaniowe).
9) Koordynacja prezentacji danych dotyczących realizacji inwestycji na mapach portalach miejskich, w szczególności w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Krakowa.
10) Opracowywanie i aktualizacja zarządzeń, instrukcji dotyczących pracy Wydziału.
11) Generowanie dla I i II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa aktualnych raportów ze STRADOM uwzględniających:
a) wskaźniki dziedzinowe dotyczące obszarów merytorycznych w pionie I i II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, istotne dla projektowania kierunków polityki Miasta w tych obszarach,
b) stopień realizacji zadań z punktu widzenia postępu rzeczowego i finansowego, w tym aktualnego planu wydatków, wykonania, zaangażowania, zobowiązań, kamieni milowych, produktów pośrednich i końcowych oraz wskaźników obrazujących przyrost infrastruktury dla zadań strategicznych i programowych,
c) wnioskowane zmiany w planach rocznych i ich ewentualny wpływ na planowane efekty zadań w danym roku,
d) wnioskowane zmiany w planach wieloletnich, aktualne zaangażowanie lat przyszłych oraz ewentualny wpływ zmian na WPF i Wieloletni Plan Inwestycyjny.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-08-07 10:15:12
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2019-07-05 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-21 09:15:08
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-06-04 08:57:43
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-06-03 07:01:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-30 08:15:44
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2019-05-22 09:15:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-21 12:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-04-26 10:15:14
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-04-17 08:26:34
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja