Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Symbol: ON-02-1
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków

Zakres działania:

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz w wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekaniao niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 z późn. zm), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 250, poz. 1875) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., Nr 228, poz. 1681), a także ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 z późn.zm.) oraz wydanych do niej aktach wykonawczych, tj.: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1438), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 843), rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, powołany Zarządzeniem Nr 286/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 05.02.2018 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, funkcjonuje w strukturze Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa i podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu.


W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie wchodzą: sekretarz, lekarze, doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, powoływani odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.


Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie należy prowadzenie wszelkich spraw związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wydawanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej i kart parkingowych, a w szczególności:
1) przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień i kompletowanie wszelkiej
dokumentacji niezbędnej w celu wydania orzeczenia,
2) przyjmowanie wniosków o wydanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kompletowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej w celu wydania karty parkingowej,
3) rozpatrywanie spraw przez członków Zespołu na posiedzeniach składów orzekających i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności, a także orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień,
4) wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie składanych wniosków wraz z orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
5) prowadzenie wszelkich prac administracyjnych związanych z bieżącym rozpatrywaniem napływających wniosków, a także przyjmowaniem, rozpatrywaniem i przesyłaniem do organu II instancji (Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie), napływających odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
6) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz
Prezydenta Miasta Krakowa,
7) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Zespołu pozwalających na:
a) poszanowanie dóbr osobistych w trakcie prowadzonych badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,
b) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,
c) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
8) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także organami orzecznictwa rentowego (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
10) tworzenie bazy danych osób niepełnosprawnych, którym wydane zostały orzeczenia przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania
o Niepełnosprawności.Wstecz