Zespół Audytu Wewnętrznego
Symbol: ZA
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8405
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Audytu Wewnętrznego: Krzysztof Pakoński

Zakres działania:
    Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA) podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZA sprawuje Prezydent, natomiast nadzór organizacyjny Dyrektor Magistratu.

Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Miasta Krakowa:


Zarządzenie Nr 174/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.01.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego  


Plany i sprawozdania z działalności audytu znajdują się na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?id=292Struktura wydziału:
Stanowisko Asystenta Audytu Ds. Organizacji i Koordynacji - ZA-01
Stanowisko Koordynatora Ds. Audytu Bezpieczeństwa Informacji, Ochrony Danych Osobowych i Informatyki - ZA-02
Stanowisko Koordynatora Ds. Audytu Finansowego - ZA-03
Stanowisko Koordynatora Ds. Audytu Ładu Organizacyjnego, Procedur i Efektywności - ZA-04
Stanowiska Ds. Audytów Wewnętrznych - ZA-05


Wstecz