Wydział Edukacji

Referat Infrastruktury Oświaty
Symbol: EK-07
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5232, 51-932-3669
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marek Borowski

Zakres działania:
1) monitorowanie Zespołu Ekonomiki Oświaty w zakresie działania Referatu;
2) prowadzenie bazy danych dotyczącej stanu technicznego budynków zajmowanych przez samorządowe przedszkola, szkoły i placówki w oparciu o coroczne przeglądy;
3) ustalanie potrzeb remontowych i sporządzanie corocznych planów remontowych;
4) ustalanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie oświaty samorządowej;
5) inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie o umieszczenie inwestycji oświatowych w budżecie Miasta Krakowa oraz opiniowanie zmian;
6) opracowanie wytycznych do projektowania dla inwestycji programowych;
7) monitorowanie realizacji remontów i inwestycji w samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach;
8) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji programowych;
9) pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) na realizację remontów oraz inwestycji programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic;
10) współpraca w zakresie planowania przestrzennego Miasta, sporządzanie informacji, uwag i opinii do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
11) opracowywanie zestawień i sprawozdań z realizowanych zadań remontowych;
12) uczestnictwo w pracach związanych z przekazaniem mienia Gminy Miejskiej Kraków w trwały zarząd dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek;
13) uczestnictwo w pracach związanych z regulacją stanów prawnych, w tym ze zwrotem nieruchomości użytkowanych przez przedszkola, szkoły i placówki byłym właścicielom;
14) prowadzenie i aktualizacja bazy danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości oświatowych;
15) opiniowanie wynajmu, użyczania pomieszczeń i powierzchni przez przedszkola, szkoły i placówki oraz dzierżawy i użytkowania nieruchomości oświatowych;
16) prowadzenie spraw dotyczących mieszkań w budynkach oświatowych, w zakresie:
a) przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydzielania lokali mieszkalnych położonych w budynkach szkół i placówek z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków i przeznaczenia ich na cele związane ze statutową działalnością szkół i placówek,
b) gromadzenia informacji o lokalach mieszkalnych położonych w szkołach i placówkach.
17) obsługa ubezpieczenia mienia oświatowego w ramach generalnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a ubezpieczycielem;
18) koordynowanie działań związanych z zawieraniem umów przez jednostki podległe Wydziałowi w ramach grupy zakupowej;
19) koordynowanie i nadzorowanie składania przez szkoły i placówki sprawozdań z korzystania ze środowiska;
20) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem warunków lokalowych do realizacji zadania pn. medycyna szkolna;
21) przeprowadzanie kontroli w zakresie:
a) gospodarowania nieruchomościami,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu.
22) realizacja zadań wynikających ze współpracy z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa;
23) nadzór nad realizacją zadań dotyczących nieruchomości związanych z likwidacją oraz przekształcaniem przedszkoli, szkół i placówek.


Wstecz