Wydział Edukacji

Referat Oświatowych Systemów Informatycznych i Projektów Edukacyjnych
Symbol: EK-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Domańska
Inspektor: Grzegorz Pacek

Zakres działania:
1) koordynowanie procesów wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych przez samorządowe szkoły i placówki, w sformalizowanej formule konkursowej wymagającej opracowania przez GMK dokumentacji aplikacyjnej;
2) przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
3) inicjowanie działań projektowych w samorządowych szkołach i placówkach;
4) opracowanie i ewaluacja zasad dotyczących składania wniosków i realizacji edukacyjnych projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
5) przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę w zakresie projektów edukacyjnych;
6) współpraca ze szkołami i placówkami przy przygotowywaniu wniosków dotyczących współfinansowania projektów edukacyjnych ze środków zewnętrznych;
7) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów przez Gminę Miejską Kraków na realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
8) przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych;
9) koordynacja i monitorowanie realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wdrażanych przez szkoły, placówki i Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie;
10) organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
11) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Wydział, samorządowe szkoły i placówki;
12) monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zrealizowanych przez Gminę w zakresie edukacji;
13) współpraca z krajowymi i zagranicznymi agendami Unii Europejskiej oraz instytucjami polskimi w zakresie uwarunkowań prawnych i możliwości pozabudżetowego dofinansowywania edukacji;
14) udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych środków finansowych z programów i funduszy krajowych i zagranicznych;
15) przygotowywanie zestawień, sprawozdań i analiz wewnętrznych z zakresu wnioskowania i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
16) przygotowywanie, koordynowanie i sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości statystycznej dla Ministerstwa Edukacji Narodowej;
17) przeprowadzanie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa procedury weryfikacji i udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
18) prowadzenie i aktualizacja Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej;
19) gromadzenie oraz weryfikacja informacji o krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkołach i placówkach zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej;
20) przeprowadzanie kontroli prawidłowości przygotowania sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów szkół i placówek;
21) konsultacje i szkolenia dla kierujących samorządowymi oraz niesamorządowymi szkołami i placówkami w zakresie merytorycznej i technicznej obsługi Systemu Informacji Oświatowej;
22) przekazywanie do bazy Systemu Informacji Oświatowej danych, pozyskanych z komórek merytorycznych, związanych z:
a) kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum,
b) przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
c) uzyskaniem przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego,
d) zatrudnieniem pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą.
23) przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych statystycznych dotyczących krakowskich samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;
24) opracowywanie analiz porównawczych i przekrojowych w zakresie całości zagadnień objętych sprawozdawczością statystyczną;
25) opracowywanie materiałów statystycznych i analiz niezbędnych do przygotowania prognoz części oświatowej subwencji ogólnej;
26) koordynacja spraw związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
27) koordynacja działań w zakresie edycji i aktualizacji informacji w Internetowym Serwerze Danych Przestrzennych dotyczących samorządowych i niesamorządowych szkół i placówek;
28) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, zwanego dalej "ZSZO", w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO;
29) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO; 30) realizacja asysty merytorycznej on-site w zakresie poszczególnych modułów w szkołach i placówkach samorządowych GMK;
31) realizacja asysty technicznej on-site w szkołach i placówkach samorządowych GMK w zakresie utrzymania ciągłości pracy w systemie ZSZO;
32) przeprowadzanie szkoleń przez pracowników referatu dla użytkowników ZSZO;
33) przygotowywanie przez pracowników referatu materiałów szkoleniowych, instrukcji, informacji dodatkowych, itp.;
34) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie składania wniosków o wydanie certyfikatu, akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników ZSZO;
35) wspomaganie użytkowników ZSZO w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, e-mailowe, poprzez Forum Wiedzy ZSZO);
36) przygotowywanie raportów i zestawień z ZSZO wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału Edukacji i Zespołu Ekonomiki Oświaty;
37) zarządzanie użytkownikami ZSZO;
38) koordynowanie zgłaszania błędów ZSZO oraz weryfikacja ich usunięcia;
39) koordynowanie procesu zgłaszania potrzeb dokonania zmian w systemie ZSZO w zakresie wszystkich modułów;
40) koordynowanie zgłaszania potrzeb skorzystania z asysty on-site w zakresie wszystkich modułów ZSZO;
41) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu ZSZO;
42) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej ZSZO;
43) monitorowanie realizacji usługi personalnej on-site dla użytkowników ZSZO;
44) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu ZSZO;
45) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez szkoły i placówki samorządowe GMK w systemie ZSZO;
46) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu PE w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla PE;
47) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla ZSZO; 48) obsługa Urzędu Certyfikacyjnego w zakresie akceptowania i tworzenia certyfikatów dla użytkowników PE;
49) wspomaganie użytkowników PE w zakresie obsługi modułów (telefoniczne, e-mail);
50) przygotowywanie raportów i zestawień z PE wg bieżących potrzeb użytkowników, Wydziału i Zespołu Ekonomiki Oświaty;
51) zarządzanie użytkownikami PE;
52) nadzór nad dokumentacją związaną z funkcjonowaniem systemu PE;
53) koordynowanie zgłaszania błędów PE oraz weryfikacja ich usunięcia;
54) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej PE;
55) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu PE;
56) monitorowanie prawidłowości działań prowadzonych przez placówki w systemie PE;
57) usuwanie i zgłaszanie błędów w działaniu Hurtowni Danych Edukacyjnych w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych;
58) wprowadzanie zmian i modyfikacji systemu w ramach pełnienia funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego dla Hurtowni Danych Edukacyjnych;
59) zarządzanie użytkownikami Hurtowni Danych Edukacyjnych;
60) nadzór nad wymianą danych pomiędzy systemami informatycznymi (przekazywanie danych do Hurtowni Danych Edukacyjnych);
61) nadzór nad poprawnością raportów funkcjonujących oraz przygotowywanie nowych raportów w Hurtowni Danych Edukacyjnych;
62) monitorowanie i rozliczanie realizacji usług asysty technicznej Hurtowni Danych Edukacyjnych;
63) monitorowanie realizacji zgłoszonych zmian i modyfikacji systemu Hurtowni Danych Edukacyjnych;
64) rejestracja i aktualizacja rejestru zbiorów danych osobowych w GIODO;
65) wyznaczanie standardów teleinformatycznych dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego;
66) wyznaczanie standardów dla szkół i placówek samorządowych GMK w zakresie świadczenia usług IT;
67) opracowywanie procedur i procesów wspierających działanie szkół i placówek samorządowych GMK w ramach funkcjonowania ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych;
68) przygotowywanie i opracowywanie wzorów umów asysty technicznej i wsparcia dla użytkowników ZSZO, PE i Hurtowni Danych Edukacyjnych;
69) pełnienie funkcji Koordynatora Polityki Bezpieczeństwa Informacji.


Wstecz