Wydział Promocji i Turystyki

Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau
Symbol: PT-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1951
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Przygórska-Skowron

Zakres działania:
1. Opracowywanie, realizacja i nadzór nad realizacją programów i dokumentów związanych z rozwojem turystyki biznesowej, w tym Planu działań w zakresie marketingu turystyki biznesowej w Krakowie.
2. Współpraca z biurami kongresów, organizatorami konferencji, targów i spotkań oraz innymi podmiotami zainteresowanymi organizacją kongresów i spotkań w Krakowie, a także uczelniami krakowskimi w zakresie turystyki biznesowej, w tym:
1) przekazywanie informacji dotyczących możliwości konferencyjnych i bazy noclegowej, w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie potencjału konferencyjnego Krakowa,
2) przygotowanie odpowiedzi na zapytania o organizację konferencji oraz ofert skierowanych do potencjalnych organizatorów spotkań (tzw. BID),
3) merytoryczna pomoc, wsparcie i doradztwo organizatorom konferencji
w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z lokalną branżą turystyczną oraz władzami Miasta,
4) udział w Programie Ambasadorów Kongresów Polskich,
5) współpraca branżowa w ramach inicjatywy Kraków Network.
3. Realizacja działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług w zakresie turystyki biznesowej/przemysłu spotkań w Krakowie, w tym organizacja/współorganizacja konkursów, konferencji tematycznych, seminariów.
4. Organizacja wizyt inspekcyjnych i studyjnych dla organizatorów spotkań oraz mediów branżowych w celu prezentacji krakowskiej oferty kongresowej.
5. Monitoring odbywających się w Krakowie konferencji, kongresów, targów i spotkań biznesowych, w tym:
1) opracowywanie kalendarium tych wydarzeń na stronie www.conventionkrakow.pl,
2) prowadzenie badań statystycznych turystyki biznesowej, monitorowanie zmian na rynku i publikowanie uaktualnionych statystyk.
6. Tworzenie i aktualizacja baz danych podmiotów i obiektów związanych z organizacją kongresów i spotkań.
7. Promocja krakowskiej oferty turystyki biznesowej podczas targów turystyki biznesowej i innych przedsięwzięć promocyjnych związanych z organizacją kongresów i spotkań.
8. Opracowywanie i dystrybucja materiałów informacyjno ? promocyjnych.
9. Współpraca z mediami krajowymi i zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących Miasto jako destynację biznesową w Internecie, prasie oraz katalogach branżowych.
10. Prowadzenie działań w zakresie promocji turystyki biznesowej z wykorzystaniem Internetu, w tym:
1) opracowanie i kolportaż newslettera w wersji polskiej i angielskiej,
2) prowadzenie dwujęzycznej strony internetowej www.conventionkrakow.pl,
3) prowadzenie profilu na portalu społecznościowym Facebook.
11. Współpraca i udział w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych.Wstecz