Wydział Geodezji

Referat Analiz Danych Pzgik
Symbol: GD-9
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9676
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Wydmańska

Zakres działania:
1. Udzielanie pisemnych informacji dotyczących danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków (ZUS, KRUS, US).
2. Wykonywanie analiz i udzielanie pisemnych informacji na wniosek Wydziału Skarbu Miasta dotyczących mienia zabużańskiego.
3. Analizy materiałów archiwalnych dotyczących stanów prawnych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków i udzielanie pisemnych odpowiedzi.
4. Usuwanie wykrytych rozbieżności we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Wydziału.
5. Synchronizacja danych w systemie informatycznym powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie wykonanych analiz.
6. Aktualizacja i uzupełnienie w systemie informatycznym danych dotyczących charakterystyki oraz źródła ich pochodzenia.
7. Wyjaśnianie rozbieżności wynikających z funkcjonowania, różnych nośników map.
8. Przyjmowanie, gromadzenie informacji o rozbieżnościach obiektów baz danych EGiB, BDOT, GESUT, odpowiednie ich zaznaczanie na warstwie błędów w systemie informatycznym.
9. Sporządzanie raportów dotyczących weryfikacji danych w bazie PZGiK.
10. Przygotowanie materiałów archiwalnych, geodezyjnych i kartograficznych służących za podstawę do usunięcia błędów, usterek, niejasności.
11. Przygotowanie warunków technicznych, wytycznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych będących podstawą usunięcia rozbieżności.
12. Kontrola i odbiór opracowań geodezyjnych i kartograficznych powstałych w wyniku zakończenia postępowań zamówień publicznych służących do usunięcia rozbieżności zarejestrowanych w systemie informatycznym.


Wstecz