Wydział Geodezji

Referat Renty Planistycznej
Symbol: GD-07
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9597
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Karolina Winnicka

Zakres działania:

  1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia renty planistycznej.
  2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulg w spłacie renty planistycznej.
  3. Rozpatrywanie wniosków dotyczących roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym podziałem nieruchomości.
  5. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
  6. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym scaleniem i podziałem nieruchomości.


Wstecz