Wydział Geodezji

Referat Ds. Miejskiego Zbioru Danych Przestrzennych
Symbol: GD-03
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9693
Faks: 12-616-9740
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Paweł Szaro

Zakres działania:

 1. Nadzór i koordynacja prac związanych z Zintegrowanym Systemem Obsługi Zasobu (ZSOZ) w Wydziale Geodezji oraz sprawowanie funkcji Administratora Technicznego dla ZSOZ.
 2. Udostępnianie danych z baz MSIP.
 3. Wykonywanie poleceń Koordynatora MSIP, którego zadania określa zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa, w zakresie budowy i eksploatacji systemu MSIP.
 4. Obsługa wizualizacji obiektów graficznych i ich prezentacji w MSIP i Portalach Mapowych Miejskiej Platformy Internetowej.
 5. Współpraca z Administratorem Systemu (AS) w zakresie udostępniania danych z Hurtowni Danych MSIP (HDMSIP) zgodnie z zasadami określonymi przez Koordynatora MSIP oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie.
 6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami oraz innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych, udostępniania informacji i funkcjonowania MSIP, ZSOZ dla Gminy Miejskiej Kraków.
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami oraz innymi instytucjami w zakresie opracowywania standardów tworzenia obiektów graficznych na potrzeby wizualizacji i prezentacji danych gromadzonych w Źródłowych Bazach Danych (ZBD) zgodnie z wymogami Koordynatora MSIP.
 8. Opracowywanie i ogłaszanie standardów dotyczących obiektów graficznych dla danych przestrzennych prezentowanych w MSIP.
 9. Obsługa techniczna importów danych do MSIP (HDMSIP) oraz monitorowanie zgodności (integracja) lokalizacji obiektów graficznych zapisywanych w HDMSIP z danymi z ZBD.
 10. Obsługa techniczna aplikacji MSIP w zakresie konwersji, transformacji, wizualizacji, prezentacji i udostępniania obiektów graficznych i usług.
 11. Współpraca z AS w zakresie wspierania użytkowników w zakresie wykorzystania danych przestrzennych do realizacji zadań statutowych, opracowywania programu szkoleń użytkowników aplikacji MSIP oraz przeprowadzanie tych szkoleń.
 12. Na zlecenie Koordynatora MSIP wykonywanie analiz i raportów graficznych z wykorzystaniem danych zawartych w MSIP (HDMSIP) i Zbiorze Danych Przestrzennych (ZDP).
 13. Prowadzenie i udostępnianie bazy metadanych w zakresie ZDP prezentowanych w MSIP we współpracy z Merytorycznym Administratorem Informacji odpowiedzialnym za poszczególny zbiór danych oraz dbanie o rozwój MSIP.
 14. Tworzenie i obsługa sieci usług dotyczących ZDP i usług danych przestrzennych w postaci wyszukiwania, przeglądania, pobierania, a także możliwości przekształcania tych zbiorów na warunkach zgodnie ze stanem prawnym w tym zakresie.
 15. Przygotowywanie warunków technicznych do zamówień publicznych udzielanych w związku z zakładaniem tematycznych baz danych.
 16. Wszystkie inne działania wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zasad funkcjonowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa.


Wstecz