Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych

Referat Postępowań Administracyjnych Południe-Zachód
Symbol: AU-01-5
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8169
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Foryś

Zakres działania:

Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

  1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień o których mowa w § 3 ust. 2, 3, 4-12,14 oraz 36-39.
  2. Wydawanie postanowień w sprawach zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych.
  3. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno- budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości
  4. Wydawanie postanowień uzgadniających, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasa technicznego.
  5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
  6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  7. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
  8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych.
  9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

10. Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę.


11. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.


12. Wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę.


13. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, uczestniczenie na wezwanie tych organów w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych z tymi czynnościami.


14. Przyjmowanie zgłoszeń.


15. Wydawanie decyzji sprzeciwu, wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia, w formie decyzji.


16. Wydawanie dzienników budowy.


17. Zawieszanie w BIP informacji dot. zgłoszeń z projektami budowlanymi.


Z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:


18. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 19.


19. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:


20. Podejmowanie czynności w tym wydawanie postanowień w zakresie właściwości organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

21. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 22-23.


22. Wydawanie decyzji pozwolenia na odbudowę, budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu.


23. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu.


Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:


24. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiednich nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi do prowadzenia egzekucji komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.


Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:


25. Wstępna formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie pozwoleń na budowę oraz innych decyzji.


26. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji.


27. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji bez rozpoznania.


28. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.


29. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.


30. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania niezbędnych czynności.


31. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.


32. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.


33. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.


34. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji.


35. Wydawanie postanowień o wznowieniu postępowania i odmowie wznowienia postępowania.


36. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.


37. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.


38. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.


39. Wydawanie zaświadczeń.


40. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.


41. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.


42. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.


43. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.


44. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.


45. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.


46. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.


47. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.


48. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.


49. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.


Z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:


50. Prowadzenie postępowań w ramach ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzania projektów postanowień określonych w § 3 ust. 51.


51. Wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


52. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.


Uwagi:
Informację na temat dokumentów wymaganych od inwestora dla uruchomienia wymaganych przepisami procedur w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora, można uzyskać pod numerem telefonu: 616-8158, bądź osobiście Rynek Podgórski 1, parter, pokój nr 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 8, 9.


Wstecz