Wydział Spraw Społecznych

Referat Ds. Nienależnych Świadczeń
Symbol: SO-03-4
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5072, 12-616-5014
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Edyta Czaplicka

Zakres działania:
1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego).
2. Współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prowadzenie postępowania egzekucyjnego.
3. Prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1 i 3.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych ustalających zmianę sposobu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczeń dobry start.
6. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz świadczeń dobry start).
7. Przekazywanie tytułów wykonawczych do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością.
8. Sporządzanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej w stosunku do należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i składanie ich do organu egzekucyjnego.
9. Współpraca z organami egzekucyjnymi oraz Wydziałem Finansowym w zakresie egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń dobry start oraz należności dłużnika alimentacyjnego.
10. Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.
11. Opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie sposobu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia "Za życiem", świadczeń wychowawczych i świadczeń dobry start) oraz należności dłużnika alimentacyjnego dotyczące umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty, do organu wyższej instancji.
12. Bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie.


Uwagi:
Przyjmuje interesantów :
ul.Stachowicza 18, II piętro, pok. 211, 212, 215 : pn. - pt. od 7.40 do 15.30
Nr telefonów: 12 616 5084; 12 616 5072; 12 616 5014Wstecz