Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz
Symbol: BZ-04
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9491
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Justyna Halberda-Wilk

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. nadzoru nad SPZOZ (BZ-04) należą:
1) sprawowanie nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym tj.: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) nadzór nad inwestycjami przeprowadzanymi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej finansowanych i współfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa oraz środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi, w tym w szczególności w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
3) realizacja wniosków o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
4) współpraca z instytucjami systemu ochrony zdrowia w zakresie spraw wynikających
z nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej Miasta Krakowa;
5) nadzór i koordynacja zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu zadań inwestycyjnych w miejskich podmiotach leczniczych;
6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, zakładami opieki zdrowotnej Miasta Krakowa, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi;
7) nadzór nad gospodarką finansową podmiotów leczniczych dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym: Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie;
8) przeprowadzanie okresowych kontroli i postępowań wyjaśniających w miejskich podmiotach leczniczych.Wstecz