Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII oraz Osób Prawnych
Symbol: PD-02-1
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9228
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Teresa Gręda

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
  b) pozostałych dochodów,
  c) nadwyżek i niedoborów kasowych,
  d) kar porządkowych,
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu oraz zbiorczych sprawozdań budżetowych całego Wydziału,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych,
4) zwrot nadpłat,
5) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
6) udzielanie informacji,
7) prowadzenie zbiorczego rachunku bankowego Wydziału,
8) rozliczanie i przekazywanie wpłat dokonanych kartą płatniczą na poszczególne rachunki bankowe,
9) przygotowywanie danych do Informacji o Stanie Mienia Komunalnego,
10) wyliczanie 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego po upływie terminu płatności pobieranego na obszarze izby rolniczej,
11) przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
12) uzgadnianie z referatem wymiaru przypisów i odpisów,
13) przekazywanie dochodów.Wstecz