Wydział Gospodarki Komunalnej

Stanowisko Energetyki i Gospodarki Niskoemisyjnej
Symbol: GK-06
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Faks: 12-616-8801
Inspektor: Andrzej Kraśnieński
Telefon:12-616-8969

Zakres działania:
1. Współpraca, w zakresie energetyki, z właściwymi do spraw gospodarki komunalnej miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
2. Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
3. Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki poprzez:
1) przygotowywanie i opiniowanie koncepcji rozwojowych oraz opracowań studialnych,
2) opracowywanie i opiniowanie materiałów służących określeniu kolejności realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
3) udział w opracowywaniu kierunków rozwoju,
4) aktualizację i weryfikację założeń, koncepcji, planów, programów itp. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
4. Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów w tym m.in.:
1) opracowywanie planów, programów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej,
2) koordynacja działań oraz monitorowanie efektów realizacji planów i programów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej,
3) monitorowanie zgodności planów przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
4) opiniowanie planowanych działań związanych z zarządzaniem energią oraz pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii.
5. Koordynacja i monitorowanie realizacji działań naprawczych z zakresu gospodarki komunalnej wskazanych w Programie Ochrony Powietrza.
6. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.
7. Koordynacja i obsługa zadań związanych z grupowym zakupem energii elektrycznej i gazu dla podmiotów gminnych i innych podmiotów świadczących usługi publiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
8. Opracowanie i aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej.
9. Koordynacja i monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisje zanieczyszczeń, wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, realizowanych przez jednostki miejskie.
10. Monitorowanie realizacji działań w zakresie obniżenia zużycia energii poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i działań modernizacyjnych zmniejszających emisje zanieczyszczeń, wskazanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, realizowanych przez jednostki poza gminne.
11. Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania energii odnawialnej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
12. Współpraca z organizacjami społecznymi w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania energii odnawialnej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
13. Obsługa i aktualizacja bazy danych energetycznych obiektów użyteczności publicznej i instalacji komunalnych.
14. Planowanie środków na zadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (budżet, Wieloletnia Prognoza Finansowa, aplikacje o środki z funduszy zewnętrznych).
15. Koordynacja działań w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.


Wstecz