Wydział Gospodarki Komunalnej

Stanowisko Infrastruktury Komunalnej
Symbol: GK-05
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Faks: 12-616-8801
Inspektor: Małgorzata Starnowska
Telefon:12-616-8802

Zakres działania:

1. We współpracy z właściwymi do spraw gospodarki komunalnej miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
1) kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
2) określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez:
a) przygotowywanie i opiniowanie koncepcji rozwojowych oraz opracowań studialnych,
b) opracowywanie i opiniowanie materiałów służących określeniu kolejności realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
c) udział w opracowywaniu kierunków rozwoju,
d) aktualizację i weryfikację założeń, koncepcji, planów, programów itp. w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, odwodnienia, ochrony przeciwpowodziowej oraz cmentarzy gminnych.
3) planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów w tym m.in.:
a) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
b) opiniowanie wniosków lokalizacyjnych w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi nowobudowanych sieci infrastruktury komunalnej,
c) analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, odwodnienia oraz cmentarzy gminnych,
d) działania koordynacyjne w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej infrastruktury komunalnej miasta w tym odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.
3. Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.Wstecz