Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości
Symbol: GK-03
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8967
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Violetta Zyguła

Zakres działania:

1) we współpracy z właściwymi do spraw gospodarki komunalnej miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi:


a) kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,


b) określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez:


-        przygotowywanie i opiniowanie koncepcji rozwojowych oraz opracowań studialnych,


-        opracowywanie i opiniowanie materiałów służących określeniu kolejności realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,


-        udział w opracowywaniu kierunków rozwoju,


-        aktualizację i weryfikację założeń, koncepcji, planów, programów itp., w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, czystości miasta oraz cmentarnictwa,


c) planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów, w tym m.in.:


-        analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i czystości miasta,


-        działania koordynacyjne w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi i czystości miasta;


2) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;


3) wydawanie decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych oraz decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno ? prawnym na przedsiębiorcę:


a) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,


b) prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;


4) sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz czystości na terenie Gminy Miejskiej Kraków;


5) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne;


6) realizacja zadania w zakresie ponoszenia przez Gminę Miejską Kraków kosztów przekazania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości podmiotowi odbierającemu te odpady od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, gdy Gmina Miejska Kraków nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;


7) nadzór strategiczny nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz nad Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi m.in.: poprzez kontrolę realizacji umów wykonawczych określających sposób wykonywania przez MPO Sp. z o.o., powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie uprawnień i obowiązków spółki związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz z zarządzaniem Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wraz z rozliczeniem finansowym umów;


8) koordynacja i monitorowanie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego;


9) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego;


10) współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.Wstecz