Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości
Symbol: GK-03
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8967
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Violetta Zyguła

Zakres działania:
1. We współpracy z właściwymi do spraw gospodarki komunalnej miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
1) kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
2) określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez:
a) przygotowywanie i opiniowanie koncepcji rozwojowych oraz opracowań studialnych,
b) opracowywanie i opiniowanie materiałów służących określeniu kolejności realizacji strategicznych zadań inwestycyjnych,
c) udział w opracowywaniu kierunków rozwoju,
d) aktualizację i weryfikację założeń, koncepcji, planów, programów itp. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz czystości miasta,
3) planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków poprzez tworzenie wieloletnich planów i programów w tym m.in.:
a) analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i czystości miasta,
b) działania koordynacyjne w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi i czystości miasta,
2. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz czystości na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
4. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.
5. Nadzór strategiczny nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz nad Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi m.in. poprzez kontrolę realizacji umów wykonawczych określających sposób wykonywania przez MPO Sp. z o.o. powierzonego obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie uprawnień i obowiązków spółki związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz z zarządzaniem Zintegrowanym Systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi wraz z rozliczeniem finansowym umów.
6. Koordynacja i monitorowanie realizacji przez Gminę Miejską Kraków zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.
8. Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.


Wstecz