Wydział Promocji i Turystyki

Referat Ds. Organizacyjnych
Symbol: PT-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1110
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Gołkowska

Zakres działania:

1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału w tym ewidencja i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale.
2. Koordynacja działań związanych z planowaniem i realizacją budżetu, w tym m. in.: przygotowywanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału projektu budżetu zadaniowego, wniosków budżetowych i sprawozdawczości.
3. Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań prowadzonych przez Wydział, w tym ewidencji rachunków i faktur z zakresu realizacji zadań Wydziału.
4. Koordynacja i udział w realizacji procedur zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział, w tym sporządzanie planów zamówień publicznych, dokumentacji oraz sprawozdań z udzielonych zamówień w zakresie działania Wydziału.
5. Weryfikacja umów i zleceń przygotowywanych przez pracowników Wydziału.
6. Opracowywanie projektów dokumentów związanych z funkcjonowaniem Wydziału, w tym m. in.: pełnomocnictw i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz innych aktów normatywnych, projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Wydziału oraz nadzór nad ich realizacją.
7. Koordynacja informacji o działalności Wydziału przekazywanych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz stała współpraca z administratorem Biuletynu.
8. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji UMK (w tym obsługa aplikacji SEZAM).
9. Realizacja działań związanych z ISO.
10. Prowadzenie magazynów z materiałami promocyjnymi Miasta i materiałami wystawienniczymi Wydziału, w tym prowadzenie odpowiednich ewidencji.
11. Dystrybucja materiałów promocyjnych Miasta zgodnie z obowiązującymi procedurami.
12. Opracowywanie okresowych informacji, sprawozdań i analiz z zakresu działania Wydziału.
13. Gospodarowanie mieniem Wydziału w tym prowadzenie ewidencji majątku trwałego.
14. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału.
15. Prowadzenie innych działań organizacyjnych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania Wydziału.Wstecz