Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ds. Udzielania Dotacji
Symbol: WS-11
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-8795, 51-953-3140
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marek Krokos

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Udzielania Dotacji (WS -11) należą następujące sprawy:


1) współpraca z referatem WS-12 w zakresie opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, określających zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,zwanych dalej ?zadaniami?;


2) opracowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawach związanych z udzielaniem dotacji celowych na realizację zadań;


3) przygotowanie dokumentacji dla ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań;


4) weryfikacja przyjętych wniosków o udzielenie dotacji pod względem formalnym i merytorycznym;


5) korespondencja z wnioskodawcami w sprawie wymaganej dokumentacji na etapie przygotowywania projektów umów oraz przeprowadzanie dodatkowych kontroli zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym (kontrole, oględziny w terenie);


6) sporządzanie projektów umów o udzieleniu dotacji celowej na realizację zadań oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków;


7) opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań;


8) udział w obsłudze Punktu informacyjno-doradczego;


9) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostepnienia informacji,
w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;


10) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;


11) wspieranie pracy referatów WS-10 i WS-12, w czasie największej kumulacji prac.Wstecz