Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi dla Dzielnic od II do VII i od XIV do XVIII
Symbol: PD-05-2
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-340-0441
Faks: 12-340-0551
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Kowal

Zakres działania:

1) ewidencjonowanie i księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) uzgadnianie za każdy miesiąc:
a) wpłat i zwrotów zaewidencjonowanych na poszczególnych stanowiskach księgowych prowadzących kartoteki podatników z obrotami na rachunku bankowym;
b) ustalonych kwot zobowiązań podatkowych z komórką wymiarową tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o.;
3) rozpracowywanie wyciągów bankowych i przekazywanie dowodów wpłat na stanowiska ewidencji księgowej kont analitycznych podatników;
4) księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz not księgowych/poleceń księgowania;
5) sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz sprawozdań z realizacji dochodów;
6) wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby fizycznej lub prawnej, potwierdzające określony stan faktyczny lub stan prawny istniejący w dniu jego wydania, na podstawie dokumentacji organu podatkowego oraz innych informacji otrzymanych od innych organów podatkowych;
7) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników a w szczególności:
a) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
b) dokonywanie zarachowań kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrot;
8) potwierdzanie określonych faktów wynikających z prowadzonej ewidencji podatkowej, dla stanowiska pracy wydającego zaświadczenia na żądanie osób fizycznych i prawnych;
9) potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej dla komórki Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. weryfikującej deklaracje;
10) potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej dla Referatu ds. Orzecznictwa i Postepowań Podatkowych oraz komórki egzekucyjnej;
11) przekazywanie zgromadzonych dochodów na właściwe konto zbiorcze.Wstecz