Referat Prawny

Stanowiska Ds. Obsługi Prawnej
Symbol: AU-03-1
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

Zakres działania:

1. Stanowiska ds. Obsługi Prawnej (AU-03-1): 1. bieżąca obsługa prawna Wydziału;

 2. konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej i stosunków cywilnoprawnych w postępowaniach administracyjnych;

 3. konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym, współudział w opracowywaniu rozstrzygnięć;

 4. współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w szczególnie skomplikowanych merytorycznie i prawnie zagadnieniach związanych z wydawaniem decyzji i załatwianiem spraw;

 5. konsultacja formalna i merytoryczna postępowań prowadzonych w nadzwyczajnych trybach weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych oraz przygotowywanie wzorów pism i rozstrzygnięć w tych sprawach;

 6. badanie spraw administracyjnych zleconych przez przełożonych;

 7. gromadzenie i analiza orzecznictwa administracyjnego i cywilnego w zakresie związanym z zakresem działania Wydziału;

 8. bieżąca analiza przepisów prawnych dotyczących zagadnień należących do kompetencji Wydziału i sporządzanie pisemnych informacji na temat wprowadzonych zmian w przepisach dla wszystkich pracowników Wydziału;

 9. inicjowanie, wszczynanie i udział w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z ustanawianiem kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych;

 10. przygotowywanie stanowisk dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach dot. zakresu działania Wydziału;

 11. współpraca z Zespołem Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Krakowa w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz organami wyższej instancji w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału, w szczególności przygotowywanie stanowisk dotyczących pozwów, wezwań do zawarcia próby ugodowej, skarg i sporów kompetencyjnych;

 12. merytoryczna i formalna kontrola dokumentów przygotowywanych w Wydziale w zakresie inicjowania postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

 13. merytoryczna konsultacja kart usług/ procedur zewnętrznych i instrukcji
  postepowania/ procedur wewnętrznych z zakresu działania Wydziału;

 14. opracowywanie ogólnych wytycznych związanych z wydawaniem decyzji
  i sposobem załatwiania spraw, projektów poleceń służbowych Dyrektora Wydziału w tym zakresie oraz wzorów rozstrzygnięć w sprawach szczególnie skomplikowanych;

 15. przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Wydziału
  w zakresie realizowanych zadań należących do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa;

 16. przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Wydziału w zakresie
  zleconym przez przełożonych;

 17. prowadzenie kwerendy dokumentów w Archiwum Narodowym oraz w sądach powszechnych i administracyjnych w związku z prowadzonymi w Wydziale postępowaniami, jak również w celu inicjowania postępowań w sprawie o ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych oraz w sprawach spadków nieobjętych;

 18. formalno-prawna konsultacja odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia poselskie i senatorskie oraz interwencje dotyczące zakresu działania Wydziału.


Wstecz