Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej
Symbol: KD-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1916
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jadwiga Gutowska-Żyra

Zakres działania:

1) monitoring działalności miejskich instytucji kultury w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania, w tym: prowadzenie dokumentacji spraw związanych z działalnością instytucji, prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów instytucji, wizytowanie instytucji,
2) monitoring realizacji zadań statutowych, programowych i artystycznych oraz polityki kulturalnej miasta przez miejskie instytucje kultury,
3) przygotowywanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie merytoryczne umów dotyczących udzielenia dotacji celowych dla instytucji kultury na realizację wybranych projektów,
4) podejmowanie czynności w związku z tworzeniem, likwidowaniem i łączeniem instytucji kultury, przygotowywanie projektów odpowiednich aktów prawnych,
5) prowadzenie rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków,
6) opracowywanie projektów statutów oraz opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury,
7) opracowywanie projektów dokumentów dotyczących wynagrodzeń i innych składników płac dyrektorów miejskich instytucji kultury,
8) wdrażanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji prowadzonych jednostek, wynikających z ustaw i decyzji samorządu,
9) współpraca z organami samorządu województwa, administracji państwowej i innymi podmiotami w zakresie działalności miejskich instytucji kultury oraz realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji,
10) współpraca ze środowiskiem artystycznym w zakresie prezentacji dorobku krakowskich twórców w kraju i za granicą,
11) przygotowanie i realizacja programu kulturalnego podczas kompleksowych prezentacji Miasta za granicą oraz organizacja w Krakowie kulturalnych prezentacji zagranicznych miast partnerskich,
12) organizacja udziału krakowskich twórców w międzynarodowych przedsięwzięciach kulturalnych (festiwale, konferencje, konkursy, przeglądy, seminaria),
13) współpraca z wydziałami ds. kultury miast partnerskich w zakresie realizacji wspólnych projektów kulturalnych,
14) współpraca z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i organizacji za granicą projektów kulturalnych w ramach działań promocyjnych Miasta,
15) realizacja własnych projektów i cykli artystycznych, wzbogacających ofertę kulturalną Miasta,
16) koordynacja projektu ?Krakowskie Noce? w tym realizacja Nocy Muzeów, Nocy Teatrów, Nocy Muzyki oraz Nocy Tańca,
17) realizacja Nagrody Forum Ekonomicznego Nowa Kultura-Nowej Europy im. St. Vincenza przyznawanej przez Radę Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej,
18) realizacja Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury,
19) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa projektów i przedsięwzięć kulturalnych,
20) przygotowywanie zawartości merytorycznej do opracowań, publikacji i materiałów prasowych dotyczących realizowanych projektów kulturalnych,
21) opracowywanie wniosków i aplikacji w celu pozyskiwania funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego,
22) koordynacja projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z programów i funduszy pomocowych w dziedzinie kultury oraz rozliczanie realizowanych zadań,
23) współpraca z wydziałami i miejskimi jednostkami kultury w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa,
24) realizacja programu lokalizacji miejskich instytucji kultury w zasobach lokalowych Gminy Miejskiej Kraków,
25) koordynacja współdziałań pomiędzy Zarządem Budynków Komunalnych, miejskimi instytucjami kultury oraz środowiskami teatralnymi w zakresie dysponowania lokalami rezydencjonalnymi w budynku przy ul. Józefa 16 w Krakowie, w tzw. Domu Aktora,
26) współdziałanie z Radami Dzielnic w zakresie projektów realizowanych przez Wydział oraz instytucje kultury,
27) obsługa aplikacji STRADOM w zakresie wprowadzania danych do planowania i realizacji zadań realizowanych przez referat,
28) koordynacja zadań budżetu obywatelskiego w zakresie działania Wydziału oraz ich realizacja w zakresie działania Referatu.Wstecz