Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Planowania Rozwoju Systemu Transportu
Symbol: GK-02
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8767
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Włodzimierz Zaleski

Zakres działania:

1. Kształtowanie polityki rozwoju systemu transportu Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
2. Określanie strategicznych kierunków rozwoju systemu transportu Gminy Miejskiej Kraków poprzez:
1) udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji, województwa,
2) formułowanie Polityki Transportowej Gminy Miejskiej Kraków i monitorowanie jej realizacji,
3) przygotowywanie koncepcji rozwojowych, opracowań studialnych i rozwiązań w aspekcie zapewnienia najbardziej efektywnych warunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie wykonanych przez inne podmioty,
4) udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla strategicznych elementów systemu transportu,
5) opracowywanie prognoz ruchu kołowego i prognoz potrzeb przewozowych w transporcie zbiorowym dla miejskich dokumentów strategicznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inwestycji transportowych oraz prowadzenie baz danych w tym zakresie,
6) opracowywanie modeli i prognoz emisji i imisji zanieczyszczeń od źródeł liniowych,
7) udział w określaniu standardów funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego,
8) opracowywanie kompleksowych badań ruchu,
9) udział w określaniu długoterminowej polityki w zakresie integracji systemu taryfowego w transporcie zbiorowym,
10) opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
11) udział w ustalaniu zakresu oraz ogólnych zasad realizacji priorytetów w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego.
3. Programowanie rozwoju systemu transportu poprzez:
1) opracowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (szczególnie z uwzględnieniem obliczeń prognoz ruchu),
2) koordynowanie działań w zakresie ochrony planowanych korytarzy transportowych,
3) opracowywanie rozwiązań elementów systemu transportu mających znaczenie w jego funkcjonowaniu ze względu na: właściwą obsługę terenów przyległych, sprawność funkcjonalną ruchu pieszego, kołowego i transportu zbiorowego oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie wykonanych przez inne podmioty,
4) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie analiz powiązań projektowanych dróg z innymi drogami publicznymi,
5) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
6) opracowywanie koncepcji obsługi rejonów Gminy Miejskiej Kraków oraz opiniowanie opracowań w tym zakresie wykonanych przez inne podmioty,
7) opiniowanie marszrut w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
8) opiniowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi,
9) udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie parametrów dróg,
10) przygotowanie materiałów niezbędnych do zlecenia opracowań studialnych i koncepcyjnych dla zadań inwestycyjnych,
11) opiniowanie wniosków dotyczących przejmowania, zbywania mienia gminnego i podziałów geodezyjnych związanych z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi,
12) określanie zasad integracji podsystemów transportu,
13) analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie systemu transportu,
14) przyjmowanie informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowych oraz ocena skutków i podjęcie stosownych działań.
4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Gminą Miejską Kraków.
5. Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju i integracji systemu transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego, w tym działania w zakresie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.Wstecz