Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Wód, Powietrza, Klimatu Akustycznego
Symbol: WS-08
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8909, 66-063-7024
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Sabina Ziobro-Szczerba

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ochrony Wód, Powietrza, Klimatu Akustycznego (WS - 08) należą sprawy:


1) ochrony wód, kształtowania zasobów wodnych, poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych, korzystania z wód, w tym:
a) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
- szczególne korzystanie z wód (w szczególności: pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi),
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej,
- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
b) wydawanie decyzji:
- w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
- o ustanowieniu strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym oraz o ustanowieniu strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
- o nałożeniu obowiązku zlikwidowania nieczynnych studni i ogniska zanieczyszczenia wody oraz w sprawie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,
- o legalizacji urządzenia wodnego,
- ustalającej linię brzegu oraz decyzji o rozgraniczeniu gruntów w związku z wykonaniem urządzenia wodnego,
- wyznaczającej części nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych w celu umożliwienia powszechnego korzystania z wód,
- nakazującej właścicielowi gruntu, który spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
- dotyczącej obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- dotyczących działalności spółek wodnych,
- stwierdzającej przejście w trwały zarząd (odpowiednio - regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych) wód stanowiących własność skarbu państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami,
c) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy: w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód, o wprowadzeniu powszechnego korzystania z wód
powierzchniowych innych niż wody publiczne a także w sprawie wykazu kąpielisk;


2) ochrony powietrza atmosferycznego, w tym:
a) ograniczanie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz podejmowanie działań służących dotrzymaniu oraz przywracaniu standardów jakości powietrza poprzez:
- wydawanie opinii dotyczących programów ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu lub ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń,
- wydawanie decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub odmawiających wydania pozwolenia,
- opracowywanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego ws ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
b) ograniczanie emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji poprzez wydawanie decyzji zezwalających na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
c) koordynacja i sprawozdawczość z działań naprawczych wyznaczonych w programie ochrony powietrza, podejmowanych przez UMK i miejskie jednostki;


3) ochrony przed hałasem, w tym:
a) ograniczanie emisji hałasu do środowiska oraz podejmowanie działań służących dotrzymaniu lub przywracaniu standardów jakości środowiska:
- prowadzenie spraw dotyczących sporządzania mapy akustycznej, oceny stanu akustycznego i programów działań dostosowujących poziom hałasu do dopuszczalnego, w tym sporządzanie programu ochrony środowiska przed hałasem i nadzór nad jego realizacją,
b) wydawanie decyzji:
- o dopuszczalnym poziomie hałasu,
- nakładającej na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów oraz przedkładania wyników pomiarów;


4) przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska poprzez:
a) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia lub wydawanie decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) wydawanie decyzji:
- nakładającej dodatkowe obowiązki na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzeń,
- zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
- nakładającej obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub uiszczenia na rzecz budżetu gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia
stanu środowiska,
- nakazującej osobom fizycznym eksploatującym instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującym urządzenia, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko lub decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji,
c) przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
d) wydawanie opinii cząstkowych w zakresie ochrony wód, powietrza, klimatu akustycznego do postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
e) wydawanie opinii do decyzji o warunkach zabudowy, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony wód, powietrza
i klimatu akustycznego,
f) wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonych w nich działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,
g) prowadzenie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego,
h) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
i) wydawanie postanowień w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z wymaganą dokumentacją,
j) wydawanie decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia,
k) rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta,
l) współdziałanie z wojewódzkimi służbami ochrony środowiska,
m) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem,
n) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowie udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia,
o) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk.Wstecz