Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Organizacyjno-Prawny i Edukacji Ekologicznej
Symbol: WS-01
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8805
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jolanta Zając

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej (WS - 01) należą następujące sprawy:


1) organizacja i koordynacja pracy Wydziału poprzez:
a) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań odnoszących się do zakresu działania Wydziału,
b) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad terminowością realizacji uchwał: Rady Miasta, Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady, zarządzeń, decyzji, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, a także Dyrektora Magistratu,
zgłaszanych skarg i wniosków,
c) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowywania projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów RP i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta a także nadzór nad terminowością realizacji wynikających z nich zobowiązań,
d) prowadzenie ewidencji kart usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału,
e) powiadamianie właściwych merytorycznie referatów o ukazaniu się przepisów dotyczących ich zakresów działania,
f) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.,
g) organizację i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział;

2) prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi powierzonymi Wydziałowi;

3) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki i sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej oraz ich rozdysponowanie dla potrzeb Wydziału;

4) współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie wynagrodzeń, spraw socjalnych, szkoleń pracowników Wydziału;

5) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału przy przygotowywaniu projektów uchwał, zarządzeń itp.;

6) konsultowanie spraw z zakresu procedury administracyjnej i stosunków cywilno-prawnych w postępowaniach administracyjnych;

7) konsultowanie projektów decyzji i postanowień pod względem merytorycznym i formalnym, opracowywanie rozstrzygnięć w kwestiach budzących wątpliwości;

8) czuwanie nad terminowością prowadzonych postępowań administracyjnych - zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu przypadków opóźnień i przewlekłości prowadzonych postępowań;

9) koordynacja spraw w zakresie możliwości udostępniania informacji publicznej,w tym informacji o środowisku i ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

10) koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku na wniosek;

11) współpraca w zakresie zajęcia stanowiska co do konieczności wyłączenia jawności z podaniem podstawy prawnej i nazwy podmiotu, na rzecz którego dokonano wyłączenia jawności;

12) koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Polityką Bezpieczeństwa Informacji;

13) koordynacja publikacji na stronach Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań;

14) prowadzenie Biblioteki Wydziału;

15) opracowywanie projektów upoważnień, pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa we współpracy z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału, ich ewidencja i aktualizacja;

16) koordynacja działań w ramach tworzenia programów ochrony środowiska;

17) koordynacja działań w ramach sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska.Struktura referatu:
Stanowisko Ds. Edukacji Ekologicznej - WS-03


Wstecz