Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV-XVIII
Symbol: SA-04
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8723, 12-616-8734
Faks: 12-616-8724
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Aleksandra Nowak

Zakres działania:

1. Prowadzenie ewidencji ludności:
     1) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
     2) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
2. Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców.
3. Uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym.
4. Udostępnianie danych osobowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców.
5. Prowadzenie rejestru wyborców:
    1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców,
    2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców.
6. Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego.
7. Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu.
8. Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
9. Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.
10. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym, w zakresie posiadanego dostępu .
11. Użytkowanie aplikacji informatycznej ŻRÓDŁO.
12. Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.

 Wstecz