Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych

Referat Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze
Symbol: AU-01-2
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8073
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Anna Kądziołka-Czupryńska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze (AU-01-2)
należą sprawy: • Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:


 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień o których mowa
  w § 3 ust. 2, 4-12 oraz 36-39.

 2. Wydawanie postanowień w sprawach zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych.
 3. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty
  architektoniczno- budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

 4. Wydawanie postanowień uzgadniających, w przypadku obiektów zakładów
  górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasa
  technicznego.

 5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na
  teren sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych.

 9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 10. Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę.
 11. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych nie
  wymagających
  pozwolenia na budowę.

 12. Wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 13. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji,
  postanowień, uczestniczenie na wezwanie tych organów w czynnościach
  inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów
  związanych z tymi czynnościami.


 • Z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
  inwestycji w zakresie dróg publicznych:


 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 15.
 2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


 • Z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:


 1. Podejmowanie czynności w tym wydawanie w zakresie właściwości organu
  administracji architektoniczno - budowlanej.


 • Z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i
  rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania
  żywiołu:


 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 18-19.
 2. Wydawanie decyzji pozwolenia na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania
  żywiołu.

 3. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku
  działania żywiołu.


 • Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:


 1. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących
  postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze
  niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji
  o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiednich
  nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi do prowadzenia egzekucji
  komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.


 • Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:


 1. Wstępna formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie pozwoleń
  na budowę oraz innych decyzji.

 2. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań
  (wniosków) w sprawie wydania decyzji.

 3. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o
  wydanie decyzji bez rozpoznania.

 4. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
 5. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
 6. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania
  niezbędnych czynności.

 7. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
 8. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
 9. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.
 10. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji.
 11. Wydawanie postanowień o wznowieniu postępowania i odmowie wznowienia
  postępowania.

 12. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
 13. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia
  opłat i kosztów postępowania.

 14. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
 15. Wydawanie zaświadczeń.
 16. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
 17. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
 18. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
 19. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.
 20. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
 21. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
 22. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do
  udziału w postępowaniu.

 23. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
 24. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie
  ukarania grzywną.

 25. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia
  wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie
  dokumentu elektronicznego.


 • Z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
  środowisko:


 1. Prowadzenie postępowań w ramach ponownego przeprowadzenia oceny
  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzania projektów postanowień
  określonych w § 3 ust. 47.

 2. Wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez
  wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 3. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Uwagi:
Informację na temat dokumentów wymaganych od inwestora dla uruchomienia wymaganych przepisami procedur w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora, można uzyskać pod numerem telefonu: 616-8158, bądź osobiście Rynek Podgórski 1, parter, pokój nr 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 8, 9.


Wstecz