Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych

Referat Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze
Symbol: AU-01-2
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8073
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Małgorzata Schab

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Postępowań Administracyjnych 2 Podgórze (AU-01-2)
należą sprawy:


Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późniejszymi zmianami):1. Prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji określonych w § 3 pkt 1-9.
2. Wydawanie postanowień w sprawach udzielania bądź odmawiania zgody na
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9 ust. 2 P/Z).
3. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty
architektoniczno-budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości (art.
35 ust. 3 P/Z).
4. Wydawanie postanowień uzgadniających, w przypadku obiektów zakładów
górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasa
technicznego ( art. 33 ust. 2 P/Z).
5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (art. 34 ust. 5 ? P/Z).
6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ? P/Z).
7. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (art. 31 ust. 3 ? P/Z)
8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na
teren sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych (art.
47 ust. 2 ? P/Z).
9. Wyłączanie w drodze decyzji z obowiązku prowadzenia dziennika budowy lub
umieszczania tablicy informacyjnej (art. 42 ust. 3 ? P/Z).
10. Nałożenie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie w stosunku do obiektów
budowlanych wymagających zgłoszenia (art. 43 ust. 2 ? P/Z).
11. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę (art. 40 ? P/Z).
12. Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę (art. 36a ? P/Z).
13.Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę (art. 31 ust. 3 ? P/Z).
14. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień,
uczestniczenie na wezwanie tych organów w czynnościach inspekcyjnych i
kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych z
tymi czynnościami (art. 82b ust. 1 pkt. 2 i 3 P/Z).


Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami):1. Wstępna formalno ? prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie pozwoleń na
budowę (art. 64 § 2 P/Z).
2. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno - prawnych braków podań (wniosków)
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 64 § 2 P/Z).
3. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę bez rozpoznania (art. 64 § 1 P/Z).
4. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia (art. 36 P/Z).
5. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy (art. 74 P/Z).
6. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania niezbędnych
czynności (art. 34 P/Z ).
7. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu ( art. 77 P/Z).
8. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania (art. 97 i 98 P/Z).
9. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki (art.113 § 1 P/Z).
10. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji (art.113 § 2 P/Z).
11. Wydawanie postanowień w przedmiocie ugody (art.119 P/Z ).
12. Wydawanie postanowień o wznowieniu postępowania ( art. 149- P/Z).
13. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji (art. 152 P/Z).
14. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nie uiszczenia opłat i
kosztów postępowania (art. 261 P/Z).
15. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania ( art. 264 § 1 P/Z)
16. Wydawanie zaświadczeń ( art. 217).
17. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie (art. 151 P/Z).


Uwagi:
Informację na temat dokumentów wymaganych od inwestora dla uruchomienia wymaganych przepisami procedur w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora, można uzyskać pod numerem telefonu: 616-8158, bądź osobiście Rynek Podgórski 1, parter, pokój nr 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 8, 9.


Wstecz