Wydział Edukacji

Referat Ekonomiczny
Symbol: EK-06
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5207, 79-701-8701
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Magdalena Węgrocka-Szwalec

Zakres działania:

1) monitorowanie w zakresie swojego działania Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek;
2) przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek;
3) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
a) samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
b) samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty,
c) Zespołu Ekonomiki Oświaty.
4) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty;
5) obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek;
6) ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału;
7) opracowywanie wniosków Wydziału o dokonanych zmianach w budżecie;
8) akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień), Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie;
9) koordynowanie i rozliczanie zadania związanego z udzielaniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej dotyczącej składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów oraz obsługa systemu  ?Centralnej Aplikacji Statystycznej? Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
10) monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek, w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
b) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.
11) współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi;
12) współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków;
13) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadania polegającego na organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych i letnich w samorządowych jednostkach oświatowych;
14) załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego Urzędu o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą;
15) opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału;
16) rejestrowanie umów/ faktur/ delegacji krajowych w informatycznych systemach Urzędu (GRU, WYBUD);
17) wprowadzanie do systemu informatycznego Urzędu ? STRADOM ? projektów oraz  planów finansowych w zakresie wydatków bieżących na kolejny rok budżetowy samorządowych szkół i placówek;
18) monitoring zadań budżetowych wydatków bieżących samorządowych szkół i placówek oraz zgłaszanie nowych zadań budżetowych wydatków bieżących do systemu STRADOM/PLZ;
19) comiesięczna obsługa aplikacji komputerowej ?PF PRO ? Płynność Finansowa? wspomagająca prognozowanie płynności finansowej miasta Krakowa;
20) bieżące sporządzanie harmonogramów wydatków Wydziału;
21) przygotowywanie informacji nt. wykonania wydatków bieżących na 1 dziecko/ucznia/poradę/uczestnika zajęć;
22) przygotowywanie informacji o podstawowej kwocie dotacji na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych;
23) opracowanie z informatycznego systemu Urzędu ?PLAN? raportu w celu przygotowania informacji o planowanych stawkach dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek;
24) nadzór w zakresie:
a) prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
b) sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu.
25) nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją samorządowych szkół i placówek;
26) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących) związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego;
27) nadzór nad realizacją spraw finansowych (w ramach wydatków bieżących)  związanych z realizacją w samorządowych szkołach i placówkach projektów finansowanych ze środków dzielnic;
28) nadzór nad realizacją wydatków samorządowych szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
29) przeprowadzanie otwartych konkursów ofert oraz innych trybów zlecania zadań publicznych, a także przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
30) wszczynanie i zawieszanie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela wobec zobowiązanych, których należności przejął Urząd Miasta Krakowa po zlikwidowanych jednostkach oświatowych;
31) wystawianie tytułów wykonawczych, ich aktualizacja oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
32) ustalenie przesłanek o nieskuteczności postępowania egzekucyjnego i udzielania ulg,  odroczeń, umorzeń ww. należności oraz podejmowanie innych wymaganych prawem czynności;
33)  realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc dla zaproszonych repatriantów;
34)  realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej udzielania pomocy dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego urodzonych i zamieszkałych  na stałe w krajach byłego ZSRR;
35) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu.Wstecz