Wydział Edukacji

Referat Szkół Ogólnokształcących
Symbol: EK-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5189, 66-063-7058
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Iwona Żurkowska

Zakres działania:

1) monitorowanie działań samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz prowadzenie obsługi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych nad tymi jednostkami w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, w szczególności dotyczących:
a) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy nadzorowanych szkół i przedszkoli,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,
c) formułowania, w wyniku przeprowadzonych kontroli, zaleceń pokontrolnych.
2) monitorowanie i korekta sieci samorządowych szkół i przedszkoli;
3) analiza sieci szkół i przedszkoli w zakresie sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania;
4) koordynacja działań związanych z opracowaniem i aktualizacją standardów funkcjonowania samorządowych  szkół i przedszkoli w obszarach należących do kompetencji organu prowadzącego;
5) zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i przedszkoli i aneksów do arkuszy organizacji pracy samorządowych szkół i przedszkoli;
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakładania, likwidacji oraz przekształcania samorządowych szkół i przedszkoli oraz nadawania im imion;
7) nadzór nad realizacją zadań administracyjno-kadrowych związanych z likwidacją oraz przekształcaniem szkół i przedszkoli;
8) prowadzenie i koordynowanie elektronicznej formy rekrutacji do samorządowych szkół i przedszkoli;
9) współpraca z Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakresie:
a) przekształcania, zakładania, likwidacji samorządowych szkół i przedszkoli,
b) oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
c) skarg na pracę dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
d) powierzania stanowisk dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli,
e) odwołania ze stanowiska dyrektora samorządowych szkół i przedszkoli,
f) innych zadań wynikających z bieżącej działalności.
10) współpraca z Zespołem Ekonomiki Oświaty w sprawach samorządowych szkół i przedszkoli;
11) zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
12) uzgadnianie z dyrektorami szkół i przedszkoli zakresu, miejsca i czasu prowadzenia odpowiednio indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie zbiorczej informacji na temat indywidualnego nauczania i indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz prowadzenie ewidencji wydanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli decyzji w sprawie rewalidacji indywidualnej; 
13) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie konsultowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, mających wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych;
14) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in. realizacji Powiatowego Gminnego Programu na rzecz Osób Niepełnosprawnych w sprawach dot. szkół i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz innych bieżących spraw uczniów niepełnosprawnych;
15) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i przedszkolach;
16) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektorów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
17) ustalanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
18) udział w pracach zespołów rozpatrujących wnioski dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli o ponowne ustalenie oceny pracy;
19) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli samorządowych szkół i przedszkoli;
20) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
21) wydawanie opinii i przygotowywanie wniosków w sprawach powierzania stanowisk kierowniczych w samorządowych szkołach i przedszkolach oraz odwoływania z tych stanowisk;
22) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
23) wydawanie poleceń dyrektorom samorządowych szkół i przedszkoli dotyczących wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole lub przedszkolu inwestycji lub remontów w czasie ferii szkolnych;
24) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
25) ustalanie propozycji wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów nadzorowanych szkół i przedszkoli;
26) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów oraz wyjazdami służbowymi krajowymi i zagranicznymi dyrektorów samorządowych szkół i przedszkoli;
27) przygotowywanie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub przedszkolu, na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą, do innej szkoły lub przedszkola;
28) przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w samorządowej szkole lub przedszkolu, do odpowiednio innej szkoły lub przedszkola bez zgody nauczyciela;
29) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na nauczycieli zatrudnionych
w samorządowych szkołach lub przedszkolach obowiązku podjęcia pracy odpowiednio w innych szkołach lub przedszkolach, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych;
30) wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi samorządowej szkoły lub przedszkola;
31) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu;
32) wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela samorządowej szkoły/ przedszkola w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie;
33) występowanie do Referatu Archiwum w Wydziale Organizacji i Nadzoru (archiwum zakładowe) w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego z wnioskiem o udostępnienie akt archiwalnych i na tej podstawie wydanie lub udzielenie odmowy wydania zaświadczeń zainteresowanym o stażu pracy celem przedłożenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
34) bieżąca weryfikacja danych Systemu Informacji Oświatowej w samorządowych szkołach i przedszkolach.Wstecz