Wydział Edukacji

Referat Jakości i Promocji Edukacji
Symbol: EK-01
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5210, 79-701-8708
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Mirek-Mikuła

Zakres działania:

1) koordynowanie działań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli;
2) ustalanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją programów doskonalenia nauczycieli;
4) rozpatrywanie wniosków nauczycieli z samorządowych szkół i placówek dotyczących częściowej refundacji kosztów poniesionych w związku z doskonaleniem zawodowym;
5) organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz poszczególnych typów i rodzajów szkół;
6) przeprowadzanie kontroli w zakresie wykorzystywania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
7) współpraca z kadrą kierowniczą szkół i placówek m.in. w zakresie doskonalenia ich umiejętności zarządczych, prawa pracy i prawa oświatowego;
8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oświaty;
9) działania promocyjne dla uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział;
10) współpraca z Pełnomocnikami Prezydenta, innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, Radami Dzielnic, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków a także z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wyposażenia pracowni przedmiotowych w samorządowych jednostkach oświatowych;
12) realizacja zadań związanych z ?Krakowskim Programem Wspierania Uzdolnionych Uczniów?;
13) realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli z samorządowych jednostek oświatowych;
14) współorganizowanie miejskiej inauguracji roku szkolnego;
15) obsługa kancelaryjno - biurowa Dyrektora Wydziału i Zastępców;
16) prowadzenie ewidencji i koordynacja obiegu korespondencji pisemnej i elektronicznej w Wydziale;
17) przekazywanie do realizacji aktów kierowania oraz prowadzenie ich ewidencji;
18) ewidencjonowanie wniosków i interpelacji dotyczących zadań Wydziału;
19) prowadzenie i obsługa rejestru skarg i petycji kierowanych do Wydziału;
20) prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych;
21) przekazywanie według właściwości korespondencji i przesyłek niewłaściwie skierowanych;
22) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych Dyrektora Wydziału, prowadzenie ich rejestru;
23) obsługa kancelaryjna narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Wydziału oraz Zastępców;
24) występowanie o wykonanie/ kasację pieczęci i pieczątek na potrzeby Wydziału,
25) prowadzenie księgi inwentarzowej Wydziału;
26) prowadzenie Indywidualnych Kart Użytkowników Urządzeń Komputerowych i Indywidualnych Kart Wyposażenia;
27) sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, wyposażenie, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracowników Wydziału;
28) prowadzenie ewidencji kart badań okresowych i kontrolnych pracowników Wydziału oraz terminowości ich wykonania;
29) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Wydziału, m.in. sprawy związane z delegacjami, szkoleniami;
30) gromadzenie ofert nauczycieli poszukujących pracy;
31) obsługa dziennika podawczego;
32) współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością;
33) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie działania referatu;
34) koordynacja działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania rejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań;
35) opracowywanie materiałów dla Biura Prasowego w zakresie działań realizowanych przez Wydział;
36) przekazywanie istotnych dla społeczności szkolnej informacji, uchwał, materiałów dotyczących organizacji uroczystości, imprez, konkursów, wystaw, turniejów, ofert edukacyjnych w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością szkół i placówek.Wstecz