Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Referat Zdrowia
Symbol: BZ-02
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9492
Faks: 12-616-9486
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Maria Piętak-Frączek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Zdrowia (BZ - 02) należą:
1. Realizowanie działań kierunkowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności:
1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Mieście Krakowie;
2) analiza i ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Miasta Krakowa oraz czynników powodujących ich zmiany;
3) promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu poprzez realizację miejskich programów polityki zdrowotnej, w tym programu ?Zdrowy Kraków?, Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zadań dzielnic;
4) finansowanie opieki zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych przepisami: o zdrowiu publicznym i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do działań szczegółowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należą:
1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów miejskich programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;
2) inicjowanie działań w procesie wytyczania kierunków przedsięwzięć lokalnych, zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, działań wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
3) podejmowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;
4) współpraca z instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia ? zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych przez Miasto Kraków programach polityki zdrowotnej.
3. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Krakowa we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską w Krakowie - zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
4. Realizacja zadań ustawowych Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z zachowaniem i rozwojem funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice poprzez:
1) koordynacje zadań związanych z wykonaniem operatu uzdrowiskowego;
2) nadzór nad zadaniami związanymi z nadaniem statutu Uzdrowisku Swoszowice;
3) podejmowanie działań inspirujących podnoszenie poziomu usług uzdrowiskowych.
5. Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w zakresie tworzenia warunków i organizacji profilaktyki oraz opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkół i placówek samorządowych.
6. Organizacja transportu zwłok - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
7. Współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji przez niego obowiązków wskazanych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej zakresie przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i działalności oświatowo-zdrowotnej.
8. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji obowiązków wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa.
9. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, podmiotami leczniczymi, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym oraz innymi podmiotami w zakresie działalności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru ochrony zdrowia.
11. Organizacja imprez plenerowych i konferencji dotyczących programów profilaktyki i promocji zdrowia.Wstecz