Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Referat Zdrowia
Symbol: BZ-02
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-9497
Faks: 12-616-9486
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jadwiga Starnawska-Kasprzyk

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Zdrowia (BZ - 02) należą:


1. Realizowanie działań kierunkowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności:


1)      tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Mieście Krakowie;


2)      analiza i ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Miasta Krakowa oraz czynników powodujących ich zmiany;


3)      promocja zdrowia i profilaktyka, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu poprzez realizację miejskich programów polityki zdrowotnej, w tym programu ?Zdrowy Kraków?, Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz zadań dzielnic;


4)      finansowanie opieki zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych przepisami: o zdrowiu publicznym i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


2.  Do działań szczegółowych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki


zdrowotnej należą:


1)      opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów miejskich programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców;


2)      inicjowanie działań w procesie wytyczania kierunków przedsięwzięć lokalnych, zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, działań wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;


3)      podejmowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;


4)      współpraca z instytucjami powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i innymi instytucjami zajmującymi się zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia ? zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;


5)      przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych przez Miasto Kraków programach polityki zdrowotnej.


 


3. Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Krakowa we współpracy z Okręgową Radą Aptekarską w Krakowie - zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


4. Realizacja zadań ustawowych Miasta Krakowa w zakresie zadań związanych z zachowaniem i rozwojem funkcji leczniczych Uzdrowiska Swoszowice poprzez:


1)      koordynacje zadań związanych z wykonaniem operatu uzdrowiskowego;


2)      nadzór nad zadaniami związanymi z nadaniem statutu Uzdrowisku Swoszowice;


3)      podejmowanie działań inspirujących podnoszenie poziomu usług uzdrowiskowych.


5. Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w zakresie tworzenia warunków i organizacji profilaktyki oraz opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkół
i placówek samorządowych.


6. Organizacja transportu zwłok - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


7. Współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie realizacji przez niego obowiązków wskazanych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności zapobiegawczej zakresie przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i działalności oświatowo-zdrowotnej.


8. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w zakresie realizacji obowiązków wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Miasta Krakowa.


9. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, podmiotami leczniczymi, dla których Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym oraz innymi podmiotami w zakresie działalności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.


10.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru ochrony zdrowia.


11. Organizacja imprez plenerowych i konferencji dotyczących programów profilaktyki i promocji zdrowia.
 Wstecz