Zastępca Dyrektora Wydziału Ds. Architektoniczno-Budowlanych

Referat Postępowań Administracyjnych Północ-Wschód
Symbol: AU-01-3
Adres siedziby: Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków
Telefon: 12-616-8101
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Katarzyna Karecka

Zakres działania:

Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień o których mowa w § 3 ust. 2, 3, 4-12,14 oraz 36-39.
 2. Wydawanie postanowień w sprawach zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych.
 3. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno- budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości
 4. Wydawanie postanowień uzgadniających, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasa technicznego.
 5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
 8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych.
 9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 10. Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę.
 11. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 12. Wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
 13. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, uczestniczenie na wezwanie tych organów w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych z tymi czynnościami.
 14. Przyjmowanie zgłoszeń.
 15. Wydawanie decyzji sprzeciwu, wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia, w formie decyzji.
 16. Wydawanie dzienników budowy.
 17. Zawieszanie w BIP informacji dot. zgłoszeń z projektami budowlanymi.

Z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 19.
 2. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.                                                                      

Z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: 1. Podejmowanie czynności w tym wydawanie postanowień w zakresie właściwości organu administracji architektoniczno - budowlanej.                                                                                                                                               

Z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 22-23.
 2. Wydawanie decyzji pozwolenia na odbudowę, budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu.
 3. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku
  działania żywiołu.

Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 1. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących
  postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze
  niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji
  o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiednich
  nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi do prowadzenia egzekucji
  komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: 1. Wstępna formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie pozwoleń na budowę oraz innych decyzji.
 2. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji.
 3. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji bez rozpoznania.
 4. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
 5. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
 6. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela do dokonywania niezbędnych czynności.
 7. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
 8. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
 9. Wydawanie postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki.
 10. Wydawanie postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji.
 11. Wydawanie postanowień o wznowieniu postępowania i odmowie wznowienia postępowania.
 12. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
 13. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
 14. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
 15. Wydawanie zaświadczeń.
 16. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
 17. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
 18. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
 19. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.
 20. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
 21. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
 22. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
 23. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
 24. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
 25. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

Z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 1. Prowadzenie postępowań w ramach ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzania projektów postanowień określonych w § 3 ust. 51.
 2. Wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie, w tym:

  1. zawiadamianie stron w drodze obwieszczenia;
  2. wyznaczanie z urzędu przedstawiciela tymczasowego do działania w postępowaniu;
  3. występowanie o uzgodnienia i opinie do właściwych organów, wydziałów i jednostek miejskich;
  4. w zakresie dotyczącym zezwolenia w decyzji pozwolenia na budowę na:

   • usunięcie drzew lub krzewów (z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie przyrody),
   • ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości sąsiednich przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także Innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
   • określenie warunków zajęcia terenu śródlądowych wód płynących, dróg
    publicznych lub obszarów kolejowych;

  5. nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
  6. współpraca z organami, wydziałami i innymi jednostkami miejskimi w toku postępowania.

Uwagi:
Informację na temat dokumentów wymaganych od inwestora dla uruchomienia wymaganych przepisami procedur w zakresie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, zmiany pozwolenia na budowę, pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych, przeniesienia pozwolenia na budowę na nowego inwestora, można uzyskać pod numerem telefonu: 616-8158, bądź osobiście Rynek Podgórski 1, parter, pokój nr 6, Stanowiska Obsługi Klienta nr 8, 9.


Wstecz