Urząd Stanu Cywilnego

Referat Archiwum Usc dla Dzielnic od I do XIII
Symbol: SC-04
Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków
Telefon: 12-616-5539, 12-616-5510
Faks: 12-616-5520
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu - Zastępca Kierownika Usc: Marta Ślusarek

Zakres działania:

1) przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego,
3) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
4) wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
5) wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym,
6) wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,
7) prowadzenie postępowań dotyczących uznawania orzeczeń państw obcych na podstawie przepisów kpc, BRUKSELI-IIa i umów międzynarodowych,
8) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, protokoły, oświadczenia, uznania wyroków sądów państw obcych,
9) sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego w zakresie działania referatu,
10) zamieszczanie przypisków w zakresie działania komórki organizacyjnej,
11) przechowywanie oraz zapewnienie właściwej konserwacji ksiąg,
12) należyte przechowywanie akt zbiorowych do posiadanych aktów stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich o dokumenty, na podstawie których zostały dokonane zmiany w aktach,
13) weryfikacja danych figurujących w rejestrze PESEL,
14) aktualizacja danych rejestru PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego,
15) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w oparciu o rejestr stanu cywilnego,
16) realizacja zleceń organów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,
17) przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
18) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska,
19) wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego będących w zakresie działania komórki organizacyjnej,
20) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia (imion) do 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia,
21) udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów,
22) realizacja zleceń przeniesienia aktów do rejestru stanu cywilnego,
23) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw,
24) wykonywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania referatu,
25) udostępnianie aktów wojewodom z rejestru stanu cywilnego,
26) unieważnianie aktu błędnie przeniesionego do rejestru stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego,
27) unieważnianie wzmianki dodatkowej jeżeli wzmiankę dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego.Wstecz