Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Symbol: OC-02
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-5999
Faks: 12-413-8966
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Mariusz Kaczmarek

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (OC-02)
należą sprawy:


1.   Koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego realizowanych na szczeblu miasta Kraków;


 


2.       Współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, służbami i strażami, oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;


 


3.      Opracowywania dla Prezydenta Miasta Krakowa analiz, raportów oraz opinii dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków i zarządzania kryzysowego;


 


4.      Przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego dla Prezydenta Miasta Krakowa wynikających z wykonywania funkcji Szefa Obrony Cywilnej i Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz kierowania realizacją zadań obronnych;


 


5.      Planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym opracowywanie i aktualizowanie: Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, Planu Obrony Cywilnej oraz Planu Operacyjnego funkcjonowania Miasta Krakowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;


 


6.      Bieżącego monitorowania i rozpoznawania zagrożeń o charakterze kryzysowym na terenie Gminy Miejskiej Kraków;


 


7.      Dokonywania oceny rozwoju sytuacji będącej następstwem zdarzenia kryzysowego oraz wypracowywania propozycji podjęcia działań w celu zminimalizowania skutków zagrożenia dla ludności i środowiska;


 


8.      Organizacji i zapewnienia ciągłości działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania oraz informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach;


9.      Nadzoru nad systemem wykrywania i alarmowania i systemem wczesnego ostrzegania.


 


10.  Planowania, organizowania, realizowania szkoleń, treningów i ćwiczeń:  obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;


 


11.  Realizacji zadań w ramach zabezpieczenia funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa;


 


12.  Realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;


 


13.  Organizacji i zapewniania ciągłości działania Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa;


 


14.  Organizacji i zapewniania gotowości do działania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu samorządowym; 


 


15.  Uruchamiania procedur podwyższania gotowości do realizacji zadań obronnych;


 


16.  Organizacji i utrzymania Punktu Kontaktowego HNS (obowiązki Państwa ? Gospodarza na rzecz wojsk NATO) oraz opracowywania informacji, meldunków, sprawozdań dla organów nadzorujących;


 


17.  Prowadzenia postępowań w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;


 


18.  Prowadzenia spraw dotyczących nakładania i wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;


 


19.  Realizacji zadań dotyczących akcji kurierskiej i rozplakatowywania obwieszczeń o powszechnej mobilizacji;


 


20.  Nadzoru nad planowaniem i realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;


 


21. Nadzoru i prowadzenia czynności kontrolnych nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w miejskich jednostkach organizacyjnych, obiektach stanowiących własność lub współwłasność gminy, oraz obiektach użytkowanych przez gminę;


 


22.  Nadzoru i prowadzenia czynności kontrolnych nad realizacją przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne;


 


23.  Prowadzenia bazy sprzętu obrony cywilnej;


 


24.  Przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach publicznych zgłaszanych w trybie uproszczonym poza godzinami pracy Urzędu;


 


25.  Opiniowania lądowisk podlegających wpisowi do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;


 


26.  Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa wchodzi w skład Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, zgodnie z art. 18 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.


 


27.  Kierownik Referatu OC-02 wykonuje obowiązki kierownika Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.


 


Uwagi:

 

Służba dyżurna - tel. czynny całą dobę:

  • 012 616 59 99 
  • fax 012 413 89 66

e-mail: czk@um.krakow.plWstecz