Wydział Gospodarki Komunalnej

Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych
Symbol: GK-04
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Faks: 12-616-8801
Główny Specjalista: Tomasz Zwoliński
Telefon:12-616-8748

Zakres działania:

1. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badań i działań innowacyjnych służących polityce rozwojowej gospodarki komunalnej i systemu transportu.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie monitorowania kierunków polityki Unii Europejskiej i Państwa w celu stworzenia sprzyjających warunków dla realizacji polityki Miasta oraz wprowadzania innowacji w gospodarce komunalnej i systemie transportowym.
3. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie możliwości aplikacji i absorpcji funduszy unijnych, strukturalnych i pomocowych z zakresu gospodarki komunalnej i systemu transportowego.
4. Współpraca z Krajowymi Punktami Kontaktowymi, instytucjami zarządzającymi
i pośredniczącymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie możliwości pozyskiwania środków oraz realizacji nowych projektów w zakresie gospodarki komunalnej i systemu transportu.
5. Opracowywanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału oraz innymi komórkami Urzędu Miasta założeń i koncepcji dotyczących realizacji poszczególnych projektów, w szczególności projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy, przewidzianych do wdrożenia przez Wydział.
6. Realizacja badawczo-wdrożeniowych projektów unijnych z zakresu rozwoju gospodarki komunalnej i systemu transportowego.
7. Zapewnianie wkładu merytorycznego (wynikającego z realizowanych projektów oraz monitorowania trendów światowych) do opracowań, strategii i polityk przygotowywanych w Wydziale oraz w innych komórkach Urzędu Miasta.
8. Zapewnianie wsparcia organizacyjnego oraz dotyczącego finansowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w szczególności projektów unijnych), realizowanych w Wydziale, w tym:
1) udział i organizacja spotkań konsorcjum partnerów realizowanych projektów,
2) sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych dla projektów realizowanych w Wydziale, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
3) bieżące monitorowanie projektów realizowanych w Wydziale, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie prawidłowego i terminowego wykorzystania zasobów projektu,
4) koordynacja działań w zakresie prowadzenia oceny przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
5) koordynacja działań dotyczących promocji i rozpowszechniania informacji o projektach realizowanych w Wydziale, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie wytycznych danego projektu lub programu,
6) koordynacja działań związanych z audytowaniem projektów i uzyskiwaniem stosownych certyfikatów z audytów, niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów.


Uwagi:
Telefon: 12 616 87 48 


Wstecz