Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa

Referat Obsługi Dzielnic I-XVIII
Symbol: BR-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1225
Faks: 12-616-1723
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dorota Aslanidis

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Obsługi Dzielnic I-XVIII (BR-04) należy:


1. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie spraw dotyczących obsługi dzielnic.
2. Kompletowanie i aktualizacja informacji osobowych dotyczących członków rad dzielnic, niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadań należących do zakresu działania Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.
3. Prowadzenie dokumentacji będącej podstawą wypłaty diet członkom organów dzielnic oraz sporządzanie zestawień stanowiących podstawę wypłaty diet członkom rad dzielnic.
4. Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej organów dzielnic, w tym:
1) obsługa korespondencji organów dzielnic,
2) zaopatrywanie organów dzielnic w materiały biurowe,
3) sporządzanie protokołów oraz prowadzenie list obecności z posiedzeń organów dzielnic,
4) prowadzenie ewidencji wydatków, monitorowanie realizacji budżetów dzielnic oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa w tym zakresie,
5) udzielanie mieszkańcom informacji dotyczących funkcjonowania samorządu, w tym informacji o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych,
6) publikowanie i aktualizacja w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa informacji z pracy organów dzielnic, w tym uchwał rad i zarządów dzielnic, protokołów z sesji rad i posiedzeń zarządów dzielnic oraz informacji o radach dzielnic.
5. Współdziałanie przy wykonywaniu czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji zadań budżetowych Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa dotyczących dzielnic.
6. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją budżetów dzielnic .
7. Przygotowywanie i przekazywanie informacji w zakresie komunikacji społecznej dotyczącej dzielnic.
8. Realizacja zadania dzielnic pn. ?Komunikacja z mieszkańcami dzielnicy?.
9. Obsługa spotkań Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z przewodniczącymi rad i zarządów dzielnic.
10. Przygotowywanie wyborów do rad dzielnic i wykonywanie wszystkich czynności z tym związanych do czasu powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic.
11. Wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemach i podsystemach informatycznych: Diety, RISS, WYBUD, Płynność Finansowa, ORU ,SOZP, BIP, INTG, ISZ, SOKU, OBUD, SWBZ.Wstecz