Urząd Stanu Cywilnego

Referat Transkrypcji Zagranicznych Aktów Stanu Cywilnego
Symbol: SC-03
Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków
Telefon: 12-616-5554
Faks: 12-616-5572
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu - Zastępca Kierownika Usc: Beata Dubis

Zakres działania:

1) przyjmowanie wniosków o wpisanie lub odtworzenie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
2) przyjmowanie wniosków o zarejestrowanie aktu stanu cywilnego w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
3) przenoszenie treści dokumentu stanu cywilnego, będącego dowodem zdarzenia i jego rejestracji do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji w formie czynności materialno-technicznej,
4) przenoszenie treści zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego w drodze odtworzenia w formie czynności materialno-technicznej, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami,
5) rejestrowanie w formie czynności materialno-technicznej w rejestrze stanu cywilnego urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane, oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
6) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
7) sporządzanie z urzędu odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego, po dokonaniu rejestracji zdarzenia z zakresu stanu cywilnego,
8) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej o uzupełnieniu, sprostowaniu aktu stanu cywilnego oraz wykonywanie orzeczeń organów zagranicznych nie wymagających uznania,
9) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach małżeństw sporządzonych przez Kierownika USC w Krakowie, w przypadku rejestracji zgonu osoby pozostającej w związku małżeńskim,
10) sporządzanie odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego po naniesieniu stosownych zmian w tych aktach, wynikających z ich uzupełnienia lub sprostowania w zakresie transkrypcji,
11) przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego w zakresie działania komórki organizacyjnej,
12) prowadzenie korespondencji z innymi USC w zakresie wykonywanych czynności,
13) wykonywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu działania referatu,
14) weryfikacja i aktualizacja rejestru PESEL oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie działania komórki organizacyjnej,
15) wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego w zakresie działania komórki organizacyjnej,
16) współdziałanie z właściwymi wojskowymi komendantami uzupełnień w zakresie przekazywania książeczek wojskowych osób zmarłych,
17) zamieszczanie przypisków przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby,
18) wykonywanie postanowień wynikających z umów międzynarodowych, w obrocie prawnym w zakresie wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego, w szczególności ratyfikowanych przez Polskę konwencji tematycznych Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego,
19) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw,
20) odnotowywanie zagranicznych orzeczeń w sprawach podlegających unormowaniu na mocy kodeksu postępowania cywilnego.Wstecz