Urząd Stanu Cywilnego

Referat Rejestracji Bieżącej
Symbol: SC-02
Adres siedziby: Lubelska 27, 30-003 Kraków
Telefon: 12-616-5544, 12-616-5551
Faks: 12-616-5520
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu - Zastępca Kierownika Usc: Małgorzata Zawadzka

Zakres działania:

1) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie karty urodzenia/karty martwego urodzenia oraz protokołu zgłoszenia noworodka a także w wyniku wpisania/odtworzenia treści aktów sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzeczeń sądowych,
2) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, zaświadczeń o zawartym małżeństwie wyznaniowym ze skutkiem cywilnym, a także w wyniku odtworzenia/wpisania aktów sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzeczeń sądowych,
3) sporządzanie aktów zgonów w oparciu o karty zgonu i protokoły zgłoszeń, a także w wyniku wpisania/odtworzenia treści aktów sporządzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
4) prowadzenie akt zbiorowych do sporządzanych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
5) wydawanie odpisów z aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów z urzędu, po dokonaniu rejestracji zdarzenia,
6) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań,
7) wydawanie zaświadczeń z rejestru uznań,
8) przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
9) realizacja wniosków dotyczących wpisania do ksiąg stanu cywilnego wypisów aktów urodzeń, małżeństw lub zgonów sprzed 1 stycznia 1946 r. wydanych przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części, jak również wówczas, gdy Urząd Stanu Cywilnego nie posiada księgi, z której sporządzony był wypis a w przypadku odmowy wydawanie decyzji administracyjnych,
10) realizacja wniosków dotyczących odtworzenia treści aktu stanu cywilnego bądź wpisania odpisu aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia, zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego a w przypadku odmowy wydawanie decyzji administracyjnych,
11) wydawanie decyzji administracyjnych, odmawiających wpisania do aktu urodzenia dziecka więcej niż dwóch imion, imienia mającego charakter ośmieszający, nieprzyzwoity, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci,
12) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu wyczekiwania,
13) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą,
14) wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym,
15) wydawanie formularzy zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
16) prowadzenie rejestru oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
17) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego w oparciu o oświadczenia o uznaniu ojcostwa złożone przed Kierownikiem USC,
18) zamieszczanie przypisków przy innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby,
19) występowanie w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia do ministra właściwego ds. wewnętrznych o nadanie numeru PESEL dla urodzonych w kraju dzieci obywateli polskich oraz dzieci cudzoziemców trwale związanych z Polską,
20) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach małżeństw sporządzonych przez Kierownika USC w Krakowie, w przypadku rejestracji zgonu osoby pozostającej w związku małżeńskim,
21) pisemne lub elektroniczne powiadamianie osób o nadaniu lub zmianie numeru PESEL,
22) wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
23) występowanie o zmianę numeru PESEL,
24) wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL,
25) wysyłanie zleceń do innych organów w związku z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego w zakresie działania komórki organizacyjnej,
26) rejestracja, weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie działania komórki organizacyjnej,
27) współdziałanie z właściwymi komendantami uzupełnień w zakresie przekazywania książeczek wojskowych osób zmarłych,
28) organizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin,
29) przekazywanie informacji statystycznej w zakresie zarejestrowanych urodzeń, małżeństw i zgonów,
30) prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw,
31) przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych do rejestru stanu cywilnego w zakresie działania komórki organizacyjnej,
32) unieważnianie aktu lub aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, a błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego,
33) unieważnianie wzmianki dodatkowej jeżeli wzmiankę dołączono do niewłaściwego aktu stanu cywilnego lub błędnie sporządzono z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego.Wstecz