Wydział Spraw Administracyjnych

Miejski Rzecznik Konsumentów - Referat-Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Symbol: SA-08
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9348
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Miejski Rzecznik Konsumentów: Jerzy Gramatyka

Zakres działania:
1. Zadania z zakresu ochrony konsumentów, w tym:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4) współdziałanie z delegaturą w Krakowie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6) występowanie w sprawach o ochronę interesów konsumentów w charakterze oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
7) występowanie z powództwami w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych, w szczególności występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
2. Obsługa techniczno-organizacyjna Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w zakresie wykonywania przez niego zadań związanych z ochroną konsumentów, w tym: opracowanie i realizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych, sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, wyposażenie oraz organizacja bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej dla konsumentów.

Uwagi:
Zobacz więcej: na stronie Miejski Rzecznik Konsumentów


Wstecz